Botkyrka - Södra porten till Stockholm

Botkyrka ska ha en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm med ett nytt trafiksystem som knyter samman kommunens stadsdelar. Södra porten blir ett nytt handels- och företagsområde invid E4:an vid Eriksberg i norra Botkyrka.

Botkyrka - Södra porten till Stockholm

Botkyrka - Södra porten till Stockholm

Varför Södra porten?

Botkyrka kommuns vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Just Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt till med tanke på det utmärkta skyltläget precis vid E4 och E20. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Botkyrka Södra porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning.

Visionen för Botkyrka kommun är att området ska innehålla handel, och andra verksamheter som bygger på besök, företag med inriktning upplevelsenäringen och ge plats för lokala företag och entreprenörer.

Eriksbergsområdet idag

Verksamhetsområdet Eriksberg i Botkyrka har under en längre tid skapat sig en position på marknaden och drar idag till sig människor från främst sydvästra Stockholm. Precis vid infarten till Stockholms stad är Eriksberg ett område med hög regional potential.

I dag är ungefär 4000 personer sysselsatta i Eriksberg och Alby. Av dessa arbetar cirka 300 i detaljhandeln. I området finns ett stort inslag av mindre verksamheter. De primära verksamheterna i området är lager/partihandel, lättindustri, handel, byggverksamhet och företagstjänster. Det tillgängliga utbudet som finns idag är begränsat, speciellt med tanke på hur många människor som bor i de omkringliggande områdena (Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja). Eriksbergsområdet ligger nära flera viktiga trafikleder och kollektiva färdmedel, vilket gör det både enkelt att arbeta och besöka området.

Vad händer just nu?

Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB bildar ett gemensamt bolag för att tillsammans förverkliga Botkyrka – Södra porten till Stockholm. Det blir ett nytt handels- och industriområde som på sikt väntas leda till 4000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa.

Tillsammans med Skanska pågår ett arbete med Trafikverket och Länsstyrelsen att ta fram en avsiktsförklaring för Hågelbyleden. Avsiktsförklaringen innebär att Botkyrka kommun och Trafikverket gemensamt skriver under på att arbeta tillsammans för att få till Hågelbyleden i ny sträckning, alltså den del som kommunen senare kommer att detaljplanera området för.

Innan marken i Eriksbergsområdet kan bebyggas måste en utredning av markens förutsättningar göras. Det görs på grund av att marken är instabil då den består av gammal sjöbotten och tjocka lager lera.

Varför Skanska?

Botkyrka kommun har ett långtgående samarbete med Skanska, ett samarbete som går tillbaka till år 2011. Med Skanska som partner får kommunen tillgång till deras expertis och nätverk, något som möjliggör utvecklingen av området som har mycket svåra geotekniska förhållanden.

Hur ser samarbetet med Skanska ut?

Samarbetet mellan kommunen och Skanska bygger på att använda organisationernas specialistkunskaper och kontaktnät på bästa möjliga sätt. Kommunen står för kunskaperna inom detaljplanering, fastighetsbildning etc. och Skanska för sina kunskaper inom entreprenadbranschen, främst i detta avseende markstabilisering. Utöver detta får båda parter också tillgång till varandras nätverk samt kunskaper i att bygga ett optimalt område för handel och verksamheter.

Det gemensamma bolaget kommer av kommunen och Skanska att hanteras som vilket separat bolag som helst. Uppgörelsen innebär inte att Skanska på något sätt har skaffat sig rättigheter eller skyldigheter att utföra entreprenader eller en förtur att köpa loss fastigheter från bolaget. Samtliga försäljningar kommer ske till marknadsmässiga priser och villkor.

Tidplan

Beslut om gemensamt bolagsbildande tas på kommunfullmäktigesammanträdet den 17 december. Förutsatt att det gemensamma bolagsbildandet godkänns är nästa steg att Södra porten AB förhandlar med kommunen gällande marköverlåtelseavtal. Därefter kommer bolaget att ansöka om planbesked.

Viljan är att påbörja planarbetet inom kvartal 2 2016 och att den första detaljplanen ska vinna laga kraft under 2018. Området kommer att delas upp i ca tre detaljplaner. Under tiden som detaljplanearbetet pågår kommer bolaget arbeta med att markstabilisera området. När detaljplanerna är framtagna kommer bolaget att sälja ut tomterna till de som ska bygga/exploatera fastigheterna.

Vad krävs för att utveckla Södra porten?

En förutsättning för att kunna utveckla Södra porten är att trafiken fungerar. Det finns idag trafikproblem i de norra och mest besöksintensiva delarna av Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den nuvarande och hårt ansträngda Hågelbyleden behöver avlastas.

Hur kommer trafiken att utvecklas eller ändras i området?

I dagsläget finns stora trafikproblem i de norra och mest besökta delarna av Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den hårt ansträngda Hågelbyleden måste avlastas. Det pågår just nu förhandlingar med Trafikverket och representanter från Länsstyrelsen om möjligheterna för att få till en ny dragning av Hågelbyleden i ny sträckning väster om Eriksberg.

Vad skulle en ny dragning av Hågelbyleden innebära för kommunen?

Genom att avlasta Hågelbyleden skulle det öppna upp för helt nya möjligheter till att kunna utveckla området. Det skulle ge bättre trafikförsörjning för befintliga och nya näringsidkare i området och att fler kommersiella verksamheter kan etableras, vilket skulle skapa fler arbetstillfällen och göra kommunen mer attraktiv. Det innebär också att fler bostäder kan byggas i Alby och det är även en grundförutsättning för att utveckla Hågelbyområdet med 500 000 till 1 000 000 besökare per år.

Bakgrund

• 2007 – Start Planprogram Hågelby, Eriksberg och Lindhov Planprogram för Hågelby-Eriksberg-Lindhov startar i oktober.

• 2010 – Kommunstyrelsen godkänner innehållet i Planprogram Hågelby, Eriksberg och Lindhov.

• 2011 – I maj anordnas ett seminarium för investerare. Botkyrka kommun söker investerare till området som senare ska kallas Botkyrka – Södra porten till Stockholm. Skanska uttryckte en önskan till kommunen om att långsiktigt kunna jobba med att utveckla markområdet Eriksberg tillsammans med kommunen, något som togs emot positivt av kommunen då man sökte en trygg samarbetspartner.

• 2012 – Under hösten intensifieras dialog genom Skanskas workshops.

• 2013 – I juni görs en avsiktsförklaring steg 1 med Skanska om att påbörja förhandlingar gällande utveckling av området Södra porten.

• 2014 – Steg 2 samarbetsavtal med Skanska eftersom båda parter ansåg att det fanns ett intresse att fördjupa samarbetet ytterligare. Samarbetsavtalet innebar att parterna skulle: utreda formerna för fortsatt samarbete, verka för attraktiva etableringar i utvecklingsområdet, verka för förberedelsearbeten och byggande av ny Hågelbyled genom en OPS-lösning, tillföra teknisk kompetens och projektledning samt tillföra kostnadseffektiva förädlings- och utförandemetoder.

• 2014 – Förbelastning inleds av den nya Hågelbyleden.

• 2014 – I maj etableras samverkansformer med Skanska

• 2014 – Kommunstyrelsen tar beslut om positivt planbesked för marken norr E4/E20 i juni.

• 2015 – Dialog förs med Skanska om framtida arrenden, masshantering och konsolidering av marken. Diskussion förs även med Trafikverket om ny dragning av Hågelbyleden. Botkyrka kommun och Skanska bildar ett gemensamt bolag – Södra porten AB – för att tillsammans utveckla Eriksbergsområdet. Beslut tas på kommunfullmäktigesammanträdet den 17 december 2015.

Hur ser man till att miljön tas tillvara på?

Vi utgår ifrån kommunens översiktsplan och planprogrammet för Hågelby-Lindhov-Eriksberg. Se planprogram under ”Läs mer”.

Vad kommer att utredas? Vad har redan utretts?

Det finns ett framtaget planprogram för Hågelby-Lindhov-Eriksberg. Denna inkluderar naturinventering, miljökonsekvensbeskrivning och övergripande tekniska utredningar. Marken som tidigt bedömdes som närmast obrukbar har prioriterats och därmed utretts särskilt av samarbetspartnern Skanska. I sin utredning av marken har Skanska genomfört samt bekostat fördjupade analyser av geotekniken, dagvatten, grundförhållanden och konsolideringsmetoder. Området kommer att utredas successivt i samråd med Trafikverket. Denna hittar du till höger under ”Läs mer”.

Hur kan jag som medborgare påverka?

Enligt tidsplanen kommer olika intressenter att engageras i projektets olika etapper. När det gäller bostäder blir det först aktuellt om tidigast ungefär fem år. Botkyrka kommun kommer att kommunicera löpande när det är dags för samråd, till exempel här på webbplatsen och även i lokalpress.

Kommer det att byggas några bostäder? När kommer de i sådana fall vara inflyttningsklara?

Ja, det planeras bostäder i Alby. I dagsläget är det för tidigt att ange omfattningen. Längs nuvarande Hågelbyled planeras blandad stadsmiljö som skulle ge möjlighet till nya bostäder och ett brett bostadsutbud. På detta vis skapas en tydlig koppling mellan befintliga bostadsområden i Alby och Eriksberg.

Var kan jag anmäla mitt intresse för etablering i kommunen?

Om du är intresserad av etablering i området är du välkommen att kontakta Botkyrka kommuns näringslivschef, Anna Anderberg. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2017
Bo & bygga