Brunna

Flygfoto brunna

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari om nästa steg i förnyelsen av Brunna till en stadsdel med förbättrade idrottsmöjligheter, nya bostäder, ny skola, fler arbetsplatser och tydligare grönstruktur.

På sammanträdet den 11 januari beslutade kommunstyrelsen att ta nästa steg i utvecklingen av Brunna. Brunna ska på längre sikt utvecklas till en stadsdel som fortsatt är en idrottsnod men som förnyas och kompletteras med bostäder, arbetsplatser, verksamheter och en ny skola.

Samordning och planering i nästa steg

På vägen fram behöver vi klara ut och hantera fler frågor. Nästa steg är att ta fram en detaljplan för en ny skola och genomföra en markanvisning för bostäder. Vi ska även genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning för området närmast motorvägen. Vi behöver dessutom samordna vår planering med Trafikverkets planering för E4/E20 och påbörja upprustningsåtgärder av befintliga idrottsanläggningar.

Ny skola med sporthall på ny plats

Brunna ska utvecklas med fler bostäder och det innebär att det på längre sikt blir fler elever som ska få plats i skolan. Den gamla Brunnaskolan finns i området, men skolan är i dåligt tekniskt skick och har snart tjänat ut. Därför behöver en ny skola stå klar redan om några år. I detaljplanen för den planerade nya skolan ingår också en ny sporthall som ska kunna användas också i andra syften än för skolverksamhet.

Den nya skolan kommer att byggas intill, öster om, Brunnaskolan. Det gör det möjligt att bygga en ny skola medan den gamla skolan fortfarande går att använda. På den gamla skoltomten blir det bra förutsättningar för nya bostäder i området som bidrar till en bättre helhetsmiljö. Förberedelserna och planeringen av en ny skola beräknas ta drygt två år innan själva byggandet kan starta.

Nya bostäder

När den nya skolan om några år är färdigbyggd planerar kommunen att genomföra en markanvisningstävling för nya bostäder på platsen för Brunnaskolan. Exakt hur många eller vilken typ av bostäder det blir är ännu inte bestämt.

Kolonilottsområdet påverkas

På sikt planerar vi också för nya bostäder på den östra delen av kolonilottsområdet. Kolonilottsområdet blir alltså mindre. Men redan på kort sikt behöver platsen användas för de förskolepaviljonger som idag ligger intill Brunnaskolan. Området omkring Brunnaskolan kommer under en längre tid vara en arbetsplats och är därför ingen bra miljö för förskolebarn.

Risk- och sårbarhetsanalys och miljökonsekvensbeskrivning

Brunnaområdet påverkas av både buller och partiklar från E4/20. För att kunna gå vidare med utvecklingen av de delar som ligger närmast intill motorvägen kommer vi under 2016 att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning av området. Samtidigt utreder Trafikverket ytterligare förändringar av E4/20. Det innefattar fler körfält, åtgärder mot miljöstörningar och möjligheter att passera vägen. Kommunen kommer samordna sin planering med Trafikverkets.

Idrottsplatsen

Genom kommunstyrelsens beslut om plats för skola, bostäder, gröna ytor och så vidare vet vi nu också förutsättningarna för förbättringar och förnyelse av själva idrottsplatsen. I närtid genomför kommunen en översyn av befintliga byggnader och lokaler. I höstens antagande av budgeten kommer beslut om vilka pengar det blir för nya upprustningsåtgärder under 2017 och framåt.

Mer information och frågor?

Har du frågor om utvecklingen av Brunna hittar du kontaktuppgifter till höger. Via länken till höger kan du även läsa mer om utvecklingen av Brunna.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2017
Bo & bygga