Hågelby

Konceptbild - Ekotopia

Konceptbild - Ekotopia

Botkyrka kommun vill utveckla Hågelbyområdet som ett besöksmål och mötesplats för Botkyrkabor, stockholmare och andra besökare.

Ekotopia vinner idé- och markanvisningstävling för Hågelby

Nu är tävlingen om utvecklingen av Hågelbyområdet i Botkyrka avgjord. Samtliga elva tävlingsbidrag visade en stor variation av innehåll och lyfte fram olika kreativa lösningar och idéer för Hågelbyområdet. Ekotopias koncept med en urtidspark utmärkte sig bland tävlingsbidragen och fick högst poäng i utvärderingen.

Den politiska juryn har i sin bedömning lagt stor extra vikt vid att hitta ett koncept som uppnår syftet om att skapa ett besöksmål som är tillgängligt för fler. Ekotopia är en naturvetenskaplig upplevelsepark och i huvudattraktionen urtidsparken kan besökare året runt uppleva och lära sig om evolutionen genom utställningar, utomhusaktiviteter och levande miljöer. Bakom konceptet Ekotopia står Scandinavian Edutainment och Skanska Sverige AB.

– Det känns roligt att kunna gå framåt och göra Hågelby till ett ännu bättre besöksmål. Jag ser fram emot att få hit Ekotopia och även flera av de andra intressenterna. Detta skapar både fler jobb och gör Botkyrka till en ännu bättre plats, säger Gabriel Melki (s), vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Kommunen påbörjar förhandlingar om ett ramavtal och slutgiltigt beslut tas i kommunstyrelsen i april 2016.

– Känslan är obeskrivlig. Vi har arbetat med detta i flera år och nu när Ekotopia landar i Hågelby känns det helt rätt. Jag ser fram emot den fortsatta idéutvecklingen med alla inblandade, säger Maria Rydbrink Raud, grundare och projektutvecklare av Ekotopia och vd för Scandinavian Edutainment.

Tävlingsbidragen redovisade olika behov av markområden och endast ett tävlingsbidrag inkluderade hela tävlingsområdet. Då Ekotopia endast behöver 40 000 kvm av totalt 250 000 kvm är det möjligt att kombinera konceptet med andra idéer för att skapa en helhet för Hågelby.

Parallellt som kommunen nu inleder förhandlingar om ett ramavtal med Ekotopia, påbörjas diskussioner med de tre tävlingsbidrag som fått höga poäng i utvärderingen – Hågelby Horse Center, Familjeparken samt Vattenparken.

Politiskt beslut tas i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2016 och i kommunstyrelsen i april 2016. Om allt fortskrider enligt planerna kan detaljplaneprocessen påbörjas redan i år, vilket gör det möjligt att ta det första spadtaget under 2017-2018.

För mer information, kontakta:

Gabriel Melki (s), vice ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka kommun, genom politisk sekreterare Johannes Svensson, 070-187 08 80

Maria Rydbrink Raud, vd Scandinavian Edutainment, projektledare Ekotopia maria.rydbrink.raud@urtidsparken.se, 0708 25 16 80

Mats Engvall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, mats.engvall@skanska.se, 010-448 12 05

Krister Stralström, projektchef Botkyrka kommun, krister.stralstrom@botkyrka.se, 08-530 616 70

Bakgrund

Hågelby är och ska förbli en trivsam mötesplats för alla. Botkyrka kommun tror på en utveckling av hela Hågelbyområdet och vad det skulle innebära för hela kommunen och alla som bor här. Hågelbyområdet är en otrolig tillgång med spännande utvecklingsmöjligheter. Botkyrka kommun har höga ambitioner att göra platsen mer tillgänglig för en bredare publik.​

Hågelbyparken är idag ett stort besöksmål med cirka 200 000 besökare per år. Botkyrka kommun vill vidareutveckla Hågelbyområdet som ett besöksmål för Stockholmare och andra besökare, men även som en mötesplats för Botkyrkabor, och initierade därför i mars 2015 en idé- och markanvisningstävling.

Frågor och svar om Hågelby

Klicka nedan på "Fördjupad text" för att hitta svar på de mest förekommande frågorna om Hågelby och idé- och markanvisningstävlingen.

Milstolpar - tidigare och pågående arbete i projektet

 • 2007 Arbetet med ett planprogram för Hågelby-Eriksberg-Lindhov påbörjades.
 • 2008 Nytt detaljplanearbete inleddes.
 • 2008 Utredningsarbetet inleddes: miljökonsekvensbeskrivning, geotekniska undersökningar, kulturhistorisk värdering och klassificering av Hågelby Gård, ekonomiska och juridiska analyser, arkeologiska utredningar, artinventering, allmän ekologisk inventering, utredning alternativa lägen för 4H gården, Hogslab och grundkarta.
 • 2008 Dialog fördes med olika instanser och viktiga intressenter såsom Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Länsmuseet med flera.
 • 2011 Planprogram Hågelby-Eriksberg-Lindhov.
 • 2011 Avtal med Trafikverket om förbättrad infart/signalljus.
 • 2013 Utställning för detaljplaneförslag Familjeparken etapp 1.
 • 2014 En åtgärdsplan för centrala Hågelby togs fram.
 • 2014 En ny projektorganisation etablerades.
 • 2014 Uppdrag från Kommunstyrelsens beredning till idé- och markanvisningstävling för framtida verksamhet i Hågelby.
 • 2015 Kommunstyrelsen beslutar om en inbjudan till en idé- och markanvisningstävling. Tävlingen drog igång mars 2015.
 • 2016 Utvärdering av elva inkomna tävlingsbidrag. I februari 2016 tillkännages vinnare av tävlingen.

Vad händer nu?

Nu inleds förhandling av ramavtal med företrädare för Ekotopia. Samtidigt kommer kommunen att inleda diskussioner om framtida avtal med företrädare för Vattenparken, Familjeparken och Hågelby Horse Center.

Slutgiltigt beslut kommer att tas i samhällbyggnadsnämnden i mars 2016 och i kommunstyrelsen i april 2016. Om allt fortskrider enligt planerna kommer detaljplanearbetet kunna påbörjas senare i år, vilket gör att byggandet kan inledas under 2017-2018.

Hur har utvärderingen av tävlingen gått till?

Kommunala tjänstemän och sakkunnig från WSP har utfört utvärderingen i två steg. I det första steget kontrollerades tävlingsbidragen om huruvida de ansågs vara i linje med kommunens önskemål och ambitioner för Hågelbyområdet. Intressenterna har sedan bedömts utifrån sin förmåga att vara en fullgod samarbetspartner till kommunen. Det ingick kontroll och bedömning av ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt. I det fall intressenter uppfyllde grundkriterierna utvärderades de sedan utifrån utvärderingskriterier i steg 2.​

Utvärderingen genomfördes utifrån en utvärderingsmall som hittas i tävlingsunderlaget, som återfinns under ”Tävlingsunderlag” nedan.

Varför säger man att ett koncept är vinnare när man väljer att gå vidare med flera andra förslag?

Hågelbyområdet är stort och konceptet Ekotopia har ett begränsat behov av markområde (del av område B). Detta gör att det går att kombinera med andra aktörer för att hitta en helhetslösning för hela Hågelbyområdet. De tre andra tävlingsbidragen som vi nu inleder dialog med har fått höga poäng i utvärderingen. För att förverkliga någon eller några av dessa idéer krävs ett samarbete med Ekotopia.​

Jag vill veta mer om utvärderingen av de andra tävlingsbidragen.

En sammanställning av alla tävlingsbidrag finns till höger på denna sida.

Vilket område vill Ekotopia bygga på?

Område B som omfattar åkermarken norr om Hågelby gård, med en totalyta om cirka 250 000 kvm. Ekotopia beräknas dock endast använda ca 40 000 kvm av område B, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av Hågelby ifall i kommunen finner lämpliga kompletterande verksamheter.

Vad är ”urtidsparken” för någonting?

Urtidsparken är Ekotopias huvudattraktion. I urtidsparken tillåts besökare förflytta sig miljoner år tillbaka i tiden och stå mitt i en levande urtidsflora och skymta djur, insekter och dinosaurier mellan buskar och lövverk. Byggnaden är byggd i glas vilket gör att himlen och naturen blir en naturlig del av byggnaden. Genom ”animatricons” kan besökaren även stå öga mot öga med en dinosaurie och upptäcka och lära sig om evolutionen.​ Läs mer om Ekotopias koncept och huvudattraktion urtidsparken till höger på denna sida.

Vilka ingår i den politiska juryn?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens vice ordförande (S), Gabriel Melki, ordförande samhällsbyggnadsnämnden (S), Dan Gahnström, ordförande tekniska nämnden (MP), Jimmy Baker, kommunstyrelsens andre vice ordförande (M) samt Stefan Dayne (KD).

Fler arbetstillfällen säger ni, hur många och hur säkerställer vi att de i första hand kommer från vår kommun?

Vi har varit väldigt tydliga med att tävlingsdeltagarna ska beskriva hur de tänker med lokala arbetstillfällen i sina koncept. Så långt det är möjligt kommer Ekotopia att i första hand använda sig av lokala aktörer och leverantörer. Verksamheten kommer att skapa ett 50-tal nya tjänster, samt lika många deltidstjänster. Ekotopia kommer att ta tillvara på den kompetens som finns i Botkyrka och närområdet. Utöver detta planerar de att erbjuda praktikplatser.​

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling bjuder in företag att skicka in tävlingsbidrag på hur ett område kan utvecklas. I sitt bidrag ska de beskriva vad de tänkt bygga, hur det ska se ut samt vad som ska ingå. Samtliga aktörer som deltar ska med sina tävlingsbidrag anpassa sig till kommunens uppsatta kriterier för markanvisningstävlingen. Det är sedan upp till kommunen att avgöra vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga markområdet.

Varför en idé- och markanvisningstävling?

Botkyrka kommun vill göra Hågelby mer tillgängligt för en bredare publik. Kommunen har höga ambitioner gällande Hågelbys utveckling, gestaltning och även klimat- och hållbarhetsfrågor. En idé- och markanvisningstävling är ett sätt att fånga in aktörer med kreativa förslag som stämmer överens med kommunens ambitioner och som är intresserade av att utveckla Hågelbyområdet.

Vilka utredningar har gjorts?

Miljökonsekvensbeskrivning, geotekniska undersökningar, kulturhistorisk värdering och klassificering av Hågelby Gård, åtgärdsprogram Hågelby gård, ekonomiska och juridiska analyser, arkeologiska utredningar, ekologisk inventering, utredning alternativa lägen 4H gården, Hogslaby.

Det är fint med natur, grönt och lugnt – försvinner allt det nu?

Nej, den gröna och vackra naturen som omger Hågelby kommer inte att försvinna. Kommunen har höga ambitioner gällande Hågelbys utveckling och särskilt gällande klimat- och hållbarhetsfrågor. En förutsättning för utbyggnad av Hågelbyområdet, särskilt inom Hågelby gård, är att stor hänsyn ska tas till att förstärka gröna och sociala värden.

Varför kan man inte ”ha kvar det som det är nu”?

Hågelbyområdet är en oputsad pärla med enorm potential för att utvecklas som ett besöksmål för fler. Området i sig fungerar givetvis som det är idag men en utveckling av området kommer göra att hela Hågelby blir mer tillgängligt för fler. Detta i sig kommer även att skapa fler arbetstillfällen.

Det var ju massa bakslag i förra processen – vad har man lärt sig?

Det vi kan dra nytta av från den tiden är det gedigna utredningsarbete som gjorts och som kommer till mycket stor användning även i det fortsatta arbetet med Hågelby. Bland annat gjordes följande utredningar som kommer att kunna användas i det fortsatta arbetet:

 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Geotekniska undersökningar
 • Kulturhistorisk värdering och klassificering av Hågelby gård
 • Åtgärdsprogram Hågelby gård
 • Ekonomiska och juridiska analyser
 • Arkeologiska utredningar
 • Ekologisk inventering
 • Utredning alternativa lägen 4H-gården, Hogslaby.

Hur kommer trafiken att utvecklas eller förändra området?

I dagsläget klarar inte Hågelbyleden av mer trafik. Därför behöver den avlastas. Just nu pågår förhandling med Trafikverket om att tidigarelägga en ny dragning av Hågelbyleden. Ett avtal tecknades år 2011 med Trafikverket om trafikreflerande åtgärder på Hågelbyleden, vilket innebär både trafikljus och infartsficka till Hågelby.

Vad pågår i Hågelby i dag? Vilka aktiviteter finns?

Vi hänvisar till Hågelbyparkens officiella webbplats. Den finner du till höger under ”Läs mer”. Besök gärna deras webbplats för att ta del av information om Hågelbyparken och kommande aktiviteter.

Hur ser kopplingen ut med Södra porten?

I det planprogram som gjorts för Hågelby, Eriksberg och Lindhov är tanken att Hågelby ska utvecklas och samverka med övriga delar som ingår i programmet, däribland Botkyrka – Södra porten till Stockholm. Med en tidigareläggning av ny dragning av Hågelbyleden skapas möjlighet till detta. Mer om Södra porten och vad som pågår just nu går att läsa på www.botkyrka.se/sodraporten.

Saknar du svar på någon fråga?

Saknar du någon fråga som du inte finner svar på här, om du har frågor om projektet eller vill lämna ett förslag till idé- och markanvisningstävlingen, vänligen kontakta projektchef Krister Stralström. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2017
Bo & bygga