Storvreten

Hjärta för storvreten varmt välkommen banner

Under 2016 arbetar kommunen tillsammans med Botkyrkabyggen med att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för ett förslag till en strukturplan för Storvreten. Som en del av det arbetet vill vi att du som bor i Storvreten bidrar med dina idéer.

Vad är en strukturplan och vad innehåller den?

I en strukturplan ger kommunen riktlinjer för den fysiska utvecklingen av ett område på längre sikt. Det handlar inte bara om bostadsbyggande utan också om allmänna platser, förskolor, mötesplatser för ungdomar, idrottsplatser, parker, grönområden och så vidare. I arbetet med att ta fram den långsiktiga inriktningen för hur Storvreten kan utvecklas vill kommunen gärna involvera dig som bor i Storvreten.

Varför vill kommunen utveckla Storvreten?

Storvreten byggdes för ungefär 50 år sedan. Mycket har förändrats i Storvreten, men en hel del är precis likadant. Nu är området i behov av förnyelse med möjlighet till fler nybyggda bostäder, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler. Vi vill utveckla och komplettera stadsdelen och göra den mer hållbar.

Vilka möjligheter har jag som bor i Storvreten att påverka strukturplanen?

Vi vill involvera alla. Äldre, barn, unga, vuxna, personer med olika bakgrund och behov! Alla som bor i Storvreten har möjlighet att påverka det underlag som kommunen tar fram. Du kan delta i stadsvandringar, besöka oss på Odlingsvägen 18 eller kontakta oss via mail. Vi tar emot alla synpunkter och väger in dem i analysen/arbetet med strukturplanen.

Vad vill vi föra dialog om tillsammans dig som bor i Storvreten?

Vi vill undersöka vilka platser som boende tycker ska bebyggas de närmaste tio åren, särskilt med fokus på centrumområdet på Storvretsvägen och vilka områden som är viktiga att bevara. Vi vill också få inspel om hur Storvreten kan förbindas bättre med Tumba Centrum och vilken service och vilket utbud som området kan kompletteras med.

Hur ser tidsplanen ut?

Under våren 2016 kommer kommunen att genomföra medborgardialog och fokusgrupper med hyresgäster, skolbarn, unga vuxna, småbarnsföräldrar bland andra. Under maj och juni kommer vi att informera om resultatet från dialogen. Det som framkommer i detta arbete kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till strukturplan. Under hösten kommer vi att bearbeta ett förslag till strukturplan inför årsskiftet 2016-2017.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2017
Bo & bygga