Stäng meddelande

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Från och med 1 augusti 2020, då ny lagändring träder i kraft avseende bygg- och rivningsavfall, ska kontrollplanen också innehålla följande redovisning:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vem som gör kontrollen
  • Hur kontrollen utförs
  • Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar med mera)
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

Exempel på kontrollplaner
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Installation eldstad,rökkanal.doc 58.5 kB 2018-09-26 10.52
Kommunalt VA.doc 68 kB 2018-09-26 10.52
Komplementbyggnad.doc 71 kB 2018-09-26 10.52
Mur och plank.doc 55.5 kB 2018-09-26 10.52
Skylt och ljusanordning.doc 56.5 kB 2018-09-26 10.52
Rivning.doc 99.5 kB 2018-09-26 10.52
Inglasning av balkong.doc 60 kB 2018-09-26 10.53
Mindre tillbyggnad.doc 69 kB 2019-01-21 15.15
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Bo & bygga