Alby Torghus

Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum. Genom nya bostäder och ett torg väster om centrum tas ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas samråd

Här ligger Alby centrum

Bakgrund

Botkyrkabyggen har de senaste åren renoverat fasaderna på bostadshusen i Albydalen, och nu har turen kommit till Alby Centrum. Botkyrkabyggen vill passa på att utveckla de offentliga platser som finns omkring centrum, och vända centrumets entréer mot dessa platser.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. På bottenvåningen mot torget i den nya byggnaden planeras verksamheter, och i övrigt bostäder. Förslaget omfattar cirka 100 bostäder.

Vy från Albybron ner mot torget och det nya bostadskvarteret. I det nedre vänstra hörnet skymtar centrumbyggnaden.

Vy från Albybron ner mot torget och det nya bostadskvarteret. I det nedre vänstra hörnet skymtar centrumbyggnaden.

Inom kvarteret ska det finnas en bostadsgård med boendeparkering under mark. I samband med att kvarteret byggs ut planerar Botkyrkabyggen att öppna centrums västra fasad mot det nya torget och på så vis få ett samspel mellan de båda byggnaderna och torget. Förändringarna förväntas ge mer liv och rörelse i området. Genom det väntas tryggheten öka invid centrum och längs gång- och cykelvägen som går från tunnelbanan och ner genom Albydalen.

Vy som visar bostadsgården och byggnadernas fasader på insidan av det nya kvarteret.

Vy som visar bostadsgården och byggnadernas fasader på insidan av det nya kvarteret.

Vad händer nu?

Från den 28 juni till den 9 augusti 2017 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du läsa planhandlingarna och hitta mer information om projektet.

Samrådsmöte

Den 3 juli 2017 kl. 18-20 håller vi samrådsmöte för planförslaget i Samlingssalen på Albys Hjärta, Albyvägen 7. Då finns det möjlighet att dela med sig av kunskap och synpunkter samt ställa frågor till oss som jobbar med projektet.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 9 augusti 2017. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017
Bo & bygga