Stäng meddelande

Detaljplaner och program

Kartan visar alla pågående detaljplaner och detaljplaneprogram. I länkarna till höger kan du läsa om vad som händer i respektive område.

 

Vi har en växande befolkning och kommunen är under ständig utveckling. Ju fler invånare vi blir desto fler bostäder måste byggas. Det måste även finnas utrymme för till exempel industri, kontor och handel. Det behövs också kommunal service, som skolor och förskolor, vägar, gång- och cykelvägar, parker och allt annat som behövs i ett fungerande samhälle. Närmiljön både där vi bor och arbetar är viktiga frågor för att vi ska trivas. När vi planerar och bygger använder vi olika planer och program som visar kommunens vision och utveckling och där du som medborgare har möjlighet att påverka.

Översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Översiktsplanen är ett kommunövergripande dokument som visar kommunens vision för hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer ska också redovisas. Översiktsplanen är vägledande för kommunens utveckling, och används som utgångspunkt vid planläggning och bygglovprövning.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen görs när ett speciellt område, eller kommundel behöver belysas ytterligare. En fördjupad översiktsplan är vägledande och görs exempelvis om området står inför större förändringar.

Flera angränsande kommuner kan arbeta fram en gemensam fördjupad översiktsplan för områden som går över kommungränsen. Bland annat har Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun arbetat med en fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan kan ses som kommunens långsiktiga vision och ställningstagande.

Här kan du läsa mer om Botkyrkas översiktsplan

Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram kan i vissa fall göras innan detaljplanearbeten påbörjas för att klargöra hur marken i ett område ska användas i stora drag. Det är kommunen som avgör om ett program ska tas fram. Programmet förtydligar utgångspunkter, mål och konsekvenser, och innehåller ofta en vision för hur ett område ska utvecklas. När det bedöms nödvändigt tar kommunen även fram en miljökonsekvensbeskrivning som visar hur förslaget kan påverka miljön.

När programmet är färdigt håller kommunen samråd, och då kan berörda boende lämna synpunkter på förslaget. Programmet och synpunkterna följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som visar var och hur man får bygga. Under detaljplaneprocessen prövar kommunen om ett bebyggelseförslag är lämpligt utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Allmänna intressen som nya parker, vägar och bostäder vägs mot enskilda intressen. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som visar hur marken får användas, samt en planbeskrivning där plankartan samt förutsättningarna för området förklaras utförligt.

Förfaranden

Processen att ta fram en detaljplan ser lite olika ut beroende på hur komplexa de frågor som behöver utredas är. Det vanligaste är att detaljplanen genomförs med standardförfarande. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller innebär betydande miljöpåverkan genomförs detaljplanen med utökat förfarande. De som berörs av detaljplanen har möjlighet att komma med synpunkter vid samråd och granskning.

Genomförandetid

Alla detaljplaner har en genomförandetid på 5-15 år. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas. Detaljplanen gäller även när genomförandetiden har gått ut.

Fastighetsplaner och tomtindelningar

Fastighetsplaner eller tomtindelningar kunde tidigare upprättas till exempel för att kunna ta ut en gatukostnad eller för att få en bra struktur på fastighetsbildningen. Efter den 2 maj 2011 ingår fastighetsplanen som en del i detaljplanen. I Botkyrka finns gällande fastighetsplaner och tomtindelningar framför allt i Tumba och Tullinge.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Den ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt innehålla en karta som visar infart och vad du vill göra. När vi har fått en komplett ansökan ger vi dig planbesked inom fyra månader. Vårt besked ska vara skriftligt och motiverat. Vi tar ut en avgift för vårt arbete enligt plan- och bygglovtaxan.

Planbeskedet ska innehålla information om kommunen kommer att inleda en planläggning eller inte. Om planläggning ska påbörjas ska beskedet innehålla en ungefärlig tidplan. Ett negativt besked ska alltid motiveras. Kommunen tar ut en kostnad för planarbetet som betalas av den sökande.

Blankett för begäran om planbesked hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planbesked för avstyckning

Kommunen ska enligt 2 kap. 4 § plan- och bygglagen ta fram detaljplaner för ny sammanhållen bebyggelse. I detaljplaneprocessen prövas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. De gällande planbestämmelserna har tagits fram utifrån avvägningar som gjorts för området som helhet. Om nya detaljplaner tas fram för enskilda fastigheter ändras förutsättningarna för de övriga fastigheterna inom planområdet.

I de flesta detaljplanerade villaområden råder liknande förutsättningar avseende infrastruktur, dagvattenhantering, topografi och stads- och landskapsbild som när den gällande detaljplanen togs fram. Det innebär att kommunen gör samma bedömning nu som då om vad som är lämpligt i fråga om antalet fastigheter, byggrätter och fastighetsstorlekar.

Sammantaget bedömer kommunen att det i de flesta fall är olämpligt att ta fram nya detaljplaner som syftar till att möjliggöra enskilda avstyckningar i befintliga villaområden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2018
Bo & bygga