Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka kyrka

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1. Detaljplanen innehåller även några byggnader kopplade till kyrkogårdsverksamheten.  

Plan: Uppdrag

Karta som visar var Botkyrka kyrka ligger.

Bakgrund

Botkyrka församling vill utvidga kyrkogårdsverksamheten inom fastigheterna Eriksberg 2:9 (ägare Botkyrka-Tumba kyrkliga samfällighet), del av Eriksberg 2:27 (ägare Svenska kyrkan) och del av Eriksberg 2:1 (ägare Botkyrka kommun). Utvidgningsförslaget skulle innebära en dryg fördubbling av dagens nyttjade yta.

Motivet till detta är att Botkyrka kommuns invånarantal växer mycket snabbt. Redan inom ett fåtal år beräknas en brist på gravplatser uppkomma. Befolkningsökningen från 80 000 till 140 000 som anges i förslaget till ny översiktsplan får stora konsekvenser för begravningsverksamheten.

Vad händer nu?

Detaljplanearbete pågår och kommunen tar i samarbete med Botkyrka församling fram utredningar och planhandlingar. Vi tar bland annat fram ett gestaltningsprogram, en miljökonsekvensbeskrivning samt en planbeskrivning. Dessa handlingar behandlar exempelvis trafikfrågor, tillgänglighetsfrågor, kulturmiljöfrågor och miljöfrågor inom planområdet.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Plan: Uppdrag

Karta som visar ungefärligt planområde.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga