Stäng meddelande

Hallunda Gård

Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

Plan: Uppdrag

Här ligger Hallunda gård


Den 23 augusti 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hallunda Gård (del av Hallunda 4:34 och Hallunda 4:20) i Norsborg.

Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring Hallunda gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö. Med småskaliga bostäder menas: villor, radhus, stadsradhus och mindre flerbostadshus på max 3-4 våningar.

Flera utredningar kommer att göras, bland annat arkeologisk utredning, naturinventering, kulturmiljöutredning och trafikutredning.

Bakgrund

Planområdet omfattar två fastigheter, del av Hallunda 4:34 och Hallunda 4:20. Enligt planuppdraget ska det åstadkommas ett bra samspel mellan det gamla och nya eftersom området ingår i riksintresse för kulturmiljö, och i riksintresset för kust-, turism- och det rörliga friluftslivet. Området är även utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera kända fornlämningar i området, vilket betyder att arkeologisk undersökning ska göras.

Hallunda Gård är en 1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär och gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med lämningar från brons- och järnålder. Här har det bott människor redan under 1000-talet f.Kr.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Markundersökning

Från och med den 2 december och två veckor framåt kommer markarbeten att utföras inom den kommunala marken intill Hallunda gård, på fastighet Hallunda 4:34. Arbetets syfte är att undersöka marken.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga