Stäng meddelande

Slagsta strand, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 600 - 850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark. Detaljplanen antogs den 18 juni 2019, men överklagades till mark- och miljödomstolen. Den 22 maj 2020 kunde detaljplanen vinna laga kraft.

Program

Så här kan det komma att se ut i Slagsta strand enligt arkitektbyrån C.F. Møller

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav under 2011 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram. Uppdraget handlade om att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan samexistera med verksamheterna vid Slagsta marina och Fittja värmeverk.

Detaljplaneprogrammet för Slagsta strand godkändes av kommunstyrelsen den 7 maj 2017. Därefter har förslaget delats upp i två etapper där den södra delen utgör den första etappen.

Från den 2 maj 2018 till och med 24 maj 2018 hölls samråd för förslaget, och mellan 18 februari 2019 till och med 19 mars 2019 granskades förslaget. Yttranden har sammanställts i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande, se nedan under rubrikerna Granskningshandlingar och Antagandehandlingar.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2019. Planen överklagades sedan till mark- och miljödomstolen.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya bebyggelsen ska integreras i landskapet. Kommunens bedömning är att förslaget inte avviker från översiktsplanen.

Planen omfattas av cirka 600-850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark. I planområdets norra del sparas ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korpberget norr om planområdet med bergsbranten i söder.

Tegelängsvägen bräddas för att ge plats för trottoar och cykelfält. En busshållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarteren.

Bostadskvarteren utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga gränser mellan privat och offentligt rum. Byggnadshöjderna varierar: bostadskvarter byggs i fyra till åtta våningar med två radhuslängor på tre våningar. Vid bergsluttningen i södra delen av planområdet prövas punkthus på nio till fjorton våningar som följer den kuperade topografin.

Den största delen av bostadsbebyggelsen ligger på redan exploaterad mark som har visat sig vara förorenad. I och med att området bebyggs kommer dessa föroreningar att saneras. Utbyggnaden är tillräcklig stor för att en busslinje ska kunna förlängas till området. SL avgör hur nya bussträckningar kan passa in i deras linjesystem.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 22 maj 2020.

Lagakrafthandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 6.7 MB 2020-06-01 15.14
Plankarta - Laga kraft Blad 1.pdf 659.1 kB 2020-06-01 15.14
Plankarta - Laga kraft Blad 2.pdf 574.6 kB 2020-06-01 15.14
Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta - Antagande BLAD 1.pdf 659.3 kB 2019-06-24 16.25
Plankarta - Antagande BLAD 2.pdf 574 kB 2019-06-24 16.25
Planbeskrivning.pdf 4.9 MB 2019-06-24 16.25
Granskningsutlåtande.pdf 151.1 kB 2019-07-23 11.44
Arkeologisk undersökning.pdf 1.4 MB 2019-06-24 16.25
Luftkvalitetsutredning Fittjaverkets påverkan på planerad bebyggelse.pdf 1.5 MB 2019-06-24 16.25
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 1.1 MB 2019-02-15 07.49
Planbeskrivning.pdf 5 MB 2019-02-15 07.49
Samrådsredogörelse.pdf 1.2 MB 2019-02-15 07.54
Avfallsutredning.pdf 3.4 MB 2019-02-15 07.49
Bullerutredning.pdf 11.7 MB 2019-02-15 07.49
Dagvattenutredning.pdf 2.6 MB 2019-02-15 07.49
Geoteknikutredning.pdf 1009.8 kB 2019-02-15 07.49
Gestaltningsprogram.pdf 36.3 MB 2019-02-15 07.49
Grundläggande förutsättningar brandskydd.pdf 829.5 kB 2019-02-15 07.49
komplettering Trafikutredning.pdf 967.6 kB 2019-02-15 07.49
Landskapsbildsanalys.pdf 4.4 MB 2019-02-15 07.49
Luftkvalitetsutredning.pdf 4.9 MB 2019-02-15 07.49
Luktutredning.pdf 1.3 MB 2019-02-15 07.49
Markmiljöundersökning.pdf 31.7 MB 2019-02-15 07.49
MKB.pdf 4.8 MB 2019-02-15 07.49
Riskanalys.pdf 2 MB 2019-02-15 07.49
Skyfallskartering.pdf 5.9 MB 2019-02-15 07.49
Solstudie.pdf 2 MB 2019-02-15 07.49
Tillgänglighetsanalys.pdf 1.4 MB 2019-02-15 07.49
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning.pdf 9.7 MB 2018-04-30 13.49
Arkeologisk utredning.pdf 5.4 MB 2018-04-30 13.49
Behovsbedömning.pdf 582.2 kB 2018-04-30 13.49
Bullerutredning.pdf 11.2 MB 2018-04-30 13.49
Dagvattenutredning.pdf 3.2 MB 2018-04-30 13.49
Detaljplaneprogram.pdf 2.7 MB 2018-04-30 13.49
Geoteknikutredning.pdf 1.6 MB 2018-04-30 13.49
Gestaltningsprogram.pdf 79.1 MB 2018-04-30 13.49
Infobrev - samråd - Detaljplan för Slagsta strand etapp 1.pdf 266.3 kB 2018-04-30 13.49
Landskapsbildsanalys.pdf 2.7 MB 2018-04-30 13.49
Luftkvalitetsutredning.pdf 7.7 MB 2018-04-30 13.49
Luktutredning.pdf 1.2 MB 2018-04-30 13.49
MKB Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.9 MB 2018-04-30 13.49
MKB tillhörande detaljplaneprogram.pdf 4.9 MB 2018-04-30 13.49
MMU Miljötekniskt markundersökning.pdf 14.5 MB 2018-04-30 13.49
NVI Naturvärdsinventering.pdf 1.9 MB 2018-04-30 13.49
Parkeringsutredning.pdf 9.5 MB 2018-04-30 13.49
Planbeskrivning - samråd - Detaljplan för Slagsta strand etapp 1.pdf 3.8 MB 2018-04-30 13.49
Plankarta - samråd - Slagsta strand etapp 1.pdf 3.7 MB 2018-04-30 13.49
Programsamrådsredogörelse.pdf 1.1 MB 2018-04-30 13.49
Riskanalys.pdf 2.3 MB 2018-04-30 13.49
Riskbedömning markmiljö.pdf 1.7 MB 2018-04-30 13.49
Solstudie.pdf 1.1 MB 2018-04-30 13.49
Tillgänglighetsanalys.pdf 1.8 MB 2018-04-30 13.49
Trafikutredning.pdf 6.5 MB 2018-04-30 13.49
Yttrande del 1 över resultat av arkeologisk förundersökning.pdf 616.6 kB 2018-04-30 13.49
Yttrande del 2 över resultat av arkeologisk förundersökning.pdf 629.9 kB 2018-04-30 13.49
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Bo & bygga