Stäng meddelande

Ulfsbergsgården (Tullinge 16:121)

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge 60 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Därutöver ska den befintliga Ulfbergsgården omvandlas till ett bostadshus. Bebyggelsen ska ha hög arkitektonisk kvalitet och anpassas till den befintliga natur- och gårdsmiljön.

Plan: Samråd

Här ligger Ulfsbergsgården


Förslaget till detaljplan innebär 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Vidare inryms den befintliga Ulfsbergsgården med bostäder. För att genomföra förslaget kommer de övriga befintliga byggnaderna på fastigheten att rivas.

Förslaget innebär att byggnaderna ska utföras med slanka volymer som ramar in en gemensam grönyta för uteplatser, rekreation och lek. Siktlinjer mot Ulfsbergsgården skapas genom släpp i bebyggelsen. Ny bebyggelse anpassas efter befintlig topografi och uppväxta träd.

Bebyggelsen placeras på ett sätt som bildar ett stort öppet gårdsrum. Den befintliga grönskan får delvis styra bebyggelsens placering. Öppenheten innebär att siktlinjer bevaras från Ulvsbergsvägen vid infarterna till området. Bebyggelsen placeras utmed gatan och har entréträdgårdar som bidrar till ett grönt gaturum.

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget (källa: Radar arkitektur)

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget (källa: Radar arkitektur).

Planförslaget var ute på samråd mellan den 19 juni 2018 till och med den 3 augusti 2018. Därefter var förslaget ute på granskning mellan den 3 december till den 17 december 2018. Eftersom flera justeringar gjordes efter granskningsskedet genomfördes en förnyad granskning. Förnyad granskning för planförslaget pågick från den 11 april till och med den 25 april 2019. De förändringar som gjorts av planförslaget under planprocessen framgår i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtanden. Handlingarna finns tillgängliga under flikarna samråds- och granskningshandlingar nedan.

Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Ulfsbergsgården.

Vad händer nu?

Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen. Kommunen avvaktar mark- och miljööverdomstolens beslut.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagande plankarta.pdf 358.6 kB 2019-06-24 15.14
Antagande planbeskrivning.pdf 1.3 MB 2019-06-24 15.14
Antagande granskningsutl. (förnyad granskning).pdf 253.9 kB 2019-06-24 15.14
Antagande behovsbedömning.pdf 223.5 kB 2019-06-24 15.14
Antagande dagvattenutredning.pdf 4.6 MB 2019-06-24 15.14
Antagande gestaltningsprogram.pdf 14.5 MB 2019-06-24 15.14
Antagande naturvärdesinventering.pdf 6 MB 2019-06-24 15.14
Antagande parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2019-06-24 15.14
Antagande PM om avfallshantering.pdf 850.3 kB 2019-06-24 15.14
Antagande PM om geoteknik.pdf 462.6 kB 2019-06-24 15.14
Antagande PM om radonrisk.pdf 786.3 kB 2019-06-24 15.14
Antagande solstudier.pdf 15.1 MB 2019-06-24 15.14
Antagande trafikutredning.pdf 1.2 MB 2019-06-24 15.14
Antagande utlåtande om kulturmiljö.pdf 42.9 kB 2019-06-24 15.14
Antagande utlåtande om trafikbuller.pdf 383.7 kB 2019-06-24 15.14
Granskningshandlingar (11 - 25 april 2019)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 355.2 kB 2019-04-08 13.28
Planbeskrivning.pdf 1.3 MB 2019-04-08 13.28
Granskningsutlåtande 11-25 april 2019.pdf 253.9 kB 2019-05-13 16.22
Granskningsutlåtande 3-7 dec 2018.pdf 200.9 kB 2019-05-13 16.22
Behovsbedömning.pdf 223.5 kB 2019-04-08 13.28
Dagvattenutredning.pdf 4.6 MB 2019-04-08 13.28
Gestaltningsprogram.pdf 14.1 MB 2019-04-08 13.28
Miljöteknisk markundersökning.pdf 2.7 MB 2019-04-08 13.28
Naturvärdesinventering.pdf 6 MB 2019-04-08 13.28
Parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2019-04-08 13.28
PM om Avfallshantering.pdf 850.3 kB 2019-04-08 13.28
PM om geoteknik.pdf 462.6 kB 2019-04-08 13.28
PM om radonriskundersökning.pdf 786.3 kB 2019-04-08 13.28
Solstudier.pdf 15.1 MB 2019-04-08 13.28
Trafikutredning.pdf 1.2 MB 2019-04-08 13.28
Utlåtande om kulturmiljö.pdf 42.9 kB 2019-04-08 13.28
Utlåtande om trafikbuller.pdf 383.7 kB 2019-04-08 13.28
Granskningshandlingar (3 - 17 december 2018)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 792.1 kB 2018-11-29 14.31
Planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2018-11-29 14.31
Samrådsredogörelse.pdf 636.6 kB 2018-11-29 14.31
Behovsbedömning.pdf 223.5 kB 2018-11-29 14.31
Dagvattenutredning.pdf 4.6 MB 2018-11-29 14.31
Gestaltningsprogram.pdf 17.3 MB 2018-11-29 14.31
Miljöteknisk markundersökning.pdf 2.2 MB 2018-11-29 14.31
Naturvärdesinventering.pdf 6 MB 2018-11-29 14.31
Parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2018-11-29 14.31
PM om Avfallshantering.pdf 850.3 kB 2018-11-29 14.31
PM om geoteknik.pdf 643.1 kB 2018-11-29 14.31
PM om radonriskundersökning.pdf 786.3 kB 2018-11-29 14.31
Solstudier.pdf 15.1 MB 2018-11-29 14.31
Trafikbullerutredning.pdf 383.7 kB 2018-11-29 14.31
Trafikutredning.pdf 1.2 MB 2018-11-29 14.31
Utlåtande om kulturmiljö.pdf 42.9 kB 2018-11-29 14.31
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd plankarta.pdf 592.6 kB 2018-06-18 14.29
Samråd planbeskrivning.pdf 1 MB 2018-06-18 14.29
Samråd behovsbedömning__.pdf 223.5 kB 2018-06-18 14.29
Samråd geoteknisk utredning.pdf 425.7 kB 2018-06-18 14.29
Samråd gestaltningsprogram.pdf 14 MB 2018-06-18 14.29
Samråd miljöteknisk markbedömning.pdf 2.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd naturvärdesinventering.pdf 1.8 MB 2018-06-18 14.29
Samråd parkeringsutredning.pdf 1.1 MB 2018-06-18 14.29
Samråd PM om avfallshantering.pdf 883.5 kB 2018-06-18 14.29
Samråd PM om radonrisk.pdf 786.3 kB 2018-06-18 14.29
Samråd solstudier.pdf 10.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd trafikutredning.pdf 1.2 MB 2018-06-18 14.29
Samråd utlåtande om kulturmiljö.pdf 42.3 kB 2018-06-18 14.29
Samråd utlåtande om trafikbuller.pdf 383.7 kB 2018-06-18 14.29
Samråd dagvattenutredning.pdf 4.6 MB 2018-08-06 11.18
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020
Bo & bygga