Stäng meddelande

Kagghamra

Planens syfte är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att säkerställa vattentillgången i området. I samband med att kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp prövas möjligheten till förtätning i området.

Plan: Detaljplan

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde från 1960-talet som successivt har fått en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en godtagbar rening och mark-förhållandena i området är inte fördelaktiga för att anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området. I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp prövar kommunen möjligheten att omvandla fritidshusområdet.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att bidra till att ge förutsättningar för en förbättrad miljö- och hälsa i området samt möjliggöra för friliggande enbostadshus/villor, genom att ge fastighetsägarna kommunal service i form av vatten och avlopp och utökade byggrätter. Bebyggelsen ska anpassas till landskapets naturkaraktär samtidigt som området anpassas till de förändringar som ett åretruntboende medför. Den kuperade naturmarken ska tas tillvara och byggnadernas placering och utformning ska anpassas till topografin.

Vad händer nu?

Från den 10 december 2018 till den 7 januari 2019 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Samrådsmöte/öppet hus

Den 17 december 2018 kl. 18:00 – 21:00 håller vi samrådsmöte/öppet hus för planförslaget i Malmsjöskolans matsal, Ringvägen 1 i Grödinge. Då finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 7 januari 2019. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta norra_kartblad 1.pdf 805.3 kB 2018-12-04 14.55
Plankarta södra_kartblad 2.pdf 827.2 kB 2018-12-04 14.55
Plankarta östra_kartblad 3.pdf 164.7 kB 2018-12-04 14.55
Planbeskrivning.pdf 836.5 kB 2018-12-04 14.55
Behovsbedömning.pdf 592.9 kB 2018-12-04 14.55
Arkelogisk förundersökning i avgränsande syfte.pdf 754.4 kB 2018-12-04 14.56
Arkeologisk utredning.pdf 51.7 MB 2018-12-04 14.56
Dagvattenutredning Kagghamra.pdf 453 kB 2018-12-04 14.56
Naturvärdesinventering.pdf 19.2 MB 2018-12-04 14.56
PM Geoteknik_markförhållanden.pdf 968.1 kB 2018-12-04 14.56
PM geoteknik-markförhållanden och grundläggningBilaga 1.pdf 751.3 kB 2018-12-04 14.56
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Bo & bygga