Stäng meddelande

Alfred Nobels allé

Längs Alfred Nobels allé planläggs nu för kontors- och industriverksamheter. Området kopplas till Flemingsberg och utvecklas mot en tät stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet. En stor del av området planläggs för natur.

Bakgrund

I planområdet finns idag en byggnad med kontors- och industriverksamhet. Resten av området består av naturmark, vilken sedan tidigare till största del är planlagd för kontor och industri. Den nya detaljplanen har betydelse för en framtida sammanlänkning av Tullinge och Flemingsberg, och för att behålla kopplingen mellan de regionala grönkilarna. Genom den nya planen ökar exploateringsgraden i området.Planbeskrivning (PDF, 1583Kb)

Förslaget

Förslaget möjliggör uppförande av cirka 10 800 m2 kontor, industri och högre utbildning samt restaurang i bottenvåning mot gata. Därtill planläggs ett större område för natur.

Alfred nobéls allé illustration karta

Illustrationsplanen visar hur området skulle kunna bebyggas. Samtliga mått är att betrakta som cirkatal. FA = fastighetarea, IA = illustrerad area, BYA = föreslagen byggnadsarea.

Planförslaget var på samråd mellan 24 juni och 17 augusti 2015, och på granskning 18 april till 9 maj 2016. Mindre förändringar av förslaget har skett sedan granskningen, däribland:

  • Ny planbestämmelse om buller samt planinformation om dagvatten
  • Sänkt exploateringsgrad i områdets västra kvarter
  • Skydd för skogen längs planområdets västra gräns
  • Gatans sträckning och höjder har justerats efter utförd förprojektering
  • En gemensamhetsanläggning har tillkommit i det västra kvarteret för att möjliggöra angöring.

Den 21 juni 2016 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige, och den 18 juli 2016 vann planen lagakraft.

Vad händer nu?

Nu pågår projektering av väg, samt förberedelse av byggbara tomter.

Foto över alfred nobéls allé
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020
Bo & bygga