Sandstugan 2

Planens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med nya lokaler.

Plan: Granskning

Samrådsförslaget föreslår ca 290 lägenheter, dels hyresrätter och dels bostadsrätter genom utökningar av byggrätter inom fastigheterna Lindhov 15:25, Storstugan 2 och Gäststugan 1 i den gällande detaljplanen 60-35 i Sandstugan. Planens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med nya lokaler. Den aktuella detaljplanen 60-35 anger en möjlig användning för centrum och bostäder på den aktuella delen och den nya planens syfte inryms i det ursprungliga plansyftet.

Bebyggelseområden

Planområdet formades med tre karaktärer; Hus i skog, Trädgårdsstad och Hus i park. Planområden 1, 2 och 3 berör bebyggelse i områden Hus i park och Trädgårdsstad.

Planområde del 1 (Trädgårdsstad)

Illustrationsbild av planförslaget för del 1, Kv. Gäststugan 1

Illustrationsbild av planförslaget för del 1, Kv. Gäststugan 1

Den gällande detaljplanen i det berörda området ger möjlighet att bygga 9 flerbostadshus i två våningar med max 650kvm byggnadsarea.

Planändringen ska rymma 8 flerbostadshus i 3-4 våningar. Den nya husplaceringen anpassas till marktopografi och ger möjlighet att bygga ett garage under 6 av de 8 flerbostadshusen. Gestaltning av området är tänkt att bli ett övergångsteg mellan de höga punkthusen runt sjukhuset till de låga friliggande husen väst och öst om området. Förslaget ger möjlighet att bygga ca 130 bostäder som ska upplåtas med bostadsrätt, varav majoriteten är 1-2 r.o.k.

Illustrationsbild av planförslaget för del 1, Kv. Gäststugan 1

Planområde del 2 (Hus i park)

Illustrationsbild av planförslaget för del 2, Kv. Lindhov 15:25

Illustrationsbild av planförslaget för del 2, Kv. Lindhov 15:25

Gestaltningsidé av området Hus i park har varit att skapa nya punkthus runt Uttrans sjukhus. Den aktuella detaljplanen ger möjlighet att bygga park, bostäder och centrum i den här delen med max 5000 kvm byggnadsarea i fem våningar. Planändringen föreslår två punkthus i sex våningar med suterrängvåning, som placeras parallellt med respektive väg och bildar därmed ett mindre torg som vidgar sig mot söder. Torget avslutas med en generös utformad trappa som leder upp mot parken i norr.

De två punkthusen rymmer ca 70 bostäder, som ska upplåtas med hyresrätt.

Illustrationsbild av planförslaget för del 2, Kv. Lindhov 15:25

Planområde del 3 (Hus i park)

Illustrationsbild av planförslaget för del 3, Kv. Storstugan 2

Illustrationsbild av planförslaget för del 3, Kv. Storstugan 2

Gällande detaljplan ger möjlighet att bygga park och flerbostadshus med max 450 kvm byggnadsarea i fyra våningar. Det nya bostadshuset överensstämmer i höjd med den befintliga höjden i Storstugan 1, för att sedan i två steg trappa ned mot sydost. Denna vinkeländring gör det möjligt att integrera en befintlig betongkasun och skapa i stället en attraktiv och lättillgänglig lokal. Tanken är att den rymmer en restaurang och terrass med magnifik utsikt mot söder. Parkstråket med sin gång och cykeltrafik passerar genom en mycket generöst tilltagen öppning i byggnadens mittdel. Den övre delen av Storstugan 2 utförs med ett garage i två plan. Garaget utförs under en upphöjd, planterad gård som har förutsättningar att bli mycket attraktiv plats, solig och med utsikt mot sjön.

Förslaget för den här delen rymmer ca 90 bostäder, som ska upplåtas med bostadsrätt.

Illustrationsbild av planförslaget för del 3, Kv. Storstugan 2

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 april 2017 att samhällsbyggnadsförvaltningen ska gå ut på granskning med förslaget, som kommer att skickas till de berörda under april 2017 för att de ska få möjlighet att lämna synpunkter på det. Granskningstiden är mellan 18 april och 3 maj
2017. Planen beräknas i dagsläge att antas innan sommaren 2017.

Handlingar

Här till höger kan du ta del av handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklick på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Vill du ha en papperskopia går det att beställa via plan@botkyrka.se

Har du synpunkter eller frågor?

Under granskningen har du möjlighet att ge dina
synpunkter på förslaget. Dina eventuella synpunkter måste vi ha fått skriftligen
senast 3 maj 2017.

Adress: Botkyrka kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 147 85 Tumba.

E-post: plan@botkyrka.se

Sakägare som under samrådstiden eller under granskningstiden framför
skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga