Stäng meddelande

VA-taxa och bestämmelser

Botkyrka kommun har idag bland de lägsta anslutnings- och brukningsavgifterna i Stockholms län.

Kommunen växer och vi står inför ett stort behov av att investera i nya ledningar. Många ledningar börjar också bli gamla och dessa måste bytas ut för att vattnet ska kunna hålla en bra kvalitet. Inför 2020 kommer även kommunen få ökade kostnader för inköp av vatten samt avloppsrening.

Den 17 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att höja förbrukningsavgifterna med 6,5 procent. 

Anslutningsavgifterna höjs med 2,43 procent

I kommunens VA-taxa står det att VA-avdelningen kan reglera avgifterna med index. Regleringen baseras på indextalet E84 serie 322 och höjningen för 2020 blir 2,43 procent.

VA-taxan

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter. Från och med januari 2012 regleras avgifterna varje år enligt index.

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, s.k. dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

Den gällande VA-taxan finns under relaterade dokument.

Allmänna bestämmelser och vattentjänstlagen

 

Sedan 1 januari 2007 gäller "Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)". Utöver denna lag gäller Botkyrka kommuns VA-taxa och ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av Botkyrka kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning).

ABVA har omarbetats och de nya bestämmelserna gäller från 2014-03-27. Under Läs mer finns ABVA att läsa i PDF-format.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Bo & bygga