• Barn & utbildning
 • Bibliotek & kultur
 • Idrott, fritid & natur
 • Klimat & miljö
 • Bo & bygga
 • Omsorg & socialt stöd
 • Näringsliv & arbete
 • Kommun & politik

Folkhälsobokslut - årsredovisning folkhälsa

Det görs väldigt mycket inom alla verksamheter som påverkar folkhälsan i positiv riktning. I denna årsredovisning kan du se mycket om vad som har gjorts inom målområdena i Botkyrkas folkhälsoplan samt en del statistik om hälsoläget.

Positiva tendenser i folkhälsoarbetet

Den senaste årsredovisningen för folkhälsa var den fjärde sammanställningen som gjorts. Genom åren kan vi se att det är mer och mer arbete som gjorts i kommunens verksamheter som påverkat folkhälsan i positiv riktning. Exempelvis har den upplevda hälsan förbättrats inom Botkyrka och förbättringen är större än den förbättring som skett i länet.

Läs mer i årsredovisningen där även hälsostatistik finns i sammandrag, eller i statistikunderlaget.

Framgångsfaktorer i folkhälsoarbetet

Det finns flera förklaringar till framgångar i folkhälsoarbetet:

 • Att vi arbetar långsiktigt och systematiskt samt använder metoder och arbetssätt som har effekt
 • Att folkhälsoarbetet är förankrat och integreras i det ordinarie arbetet
 • Samverkan som sker på flera nivåer; inom politiken, inom organisationen samt med många andra aktörer såsom studieförbund, föreningar, polisen

Varför inte kika in och se vad som görs?

Utvecklingsområden i folkhälsoarbetet

Det är viktigt att vi hittar metoder för uppföljningar som speglar resultatet av arbetet. Vi behöver också följa trender inom hälsoläget i befolkningen inför vår fortsatta utveckling av folkhälsoarbetet . Det är viktigt att både folkhälsan fortsätter att förbättras i hela befolkningen men också att skillnader i hälsa mellan olika grupper minskar.

Hur har årsredovisningen tagits fram?

Årsredovisning innehåller en översikt av statistik, uppföljning och aktiviteter som genomförts under året och som bidrar till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsoplanen.

Uppgifterna kommer ifrån

 • olika nationella eller regionala register eller egna uppföljningar samt
 • alla nämndernas årsredovisningar.

Årsredovisning är förstås inte heltäckande. Det finns en mängd aktiviteter som pågår i verksamheterna men som inte redovisas i årsredovisningarna och därför inte heller kommer med i denna årsredovisning – men ändå är viktiga för folkhälsan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Kommun & politik