Stäng meddelande

Mål och budget med flerårsplan

Varje år tar kommunen fram en mål och budget med flerårsplan som uttrycker de ambitioner som kommunfullmäktige lagt fast för de kommande fyra åren.

Mål och budget med flerårsplan är ett styrande dokument för planering
och uppföljning. Den innehåller både mål, uppdrag och ekonomisk plan för den
aktuella tidsperioden. Alla verksamheter i Botkyrka kommun arbetar mot de mål
och ambitioner som finns i planen.

Kommunfullmäktige fastställer i april måldokument och ekonomiska ramar samt eventuella uppdrag som förutsättning för nämndernas arbete med kommande planeringsperiod.

Nämnderna beslutar om sina förslag till mål och budget i september. Därefter bearbetas förslagen av kommunstyrelsens budgetberedning och det slutliga förslaget beslutas av kommunfullmäktige i november.

Nämnderna beslutar senast under januari månad om sin internbudget. Internbudgeten innehåller mål, mätbara mål, åtaganden, ekonomi uppdelat på verksamhet, volymer och nyckeltal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Kommun & politik