Kvalitetsarbete

Botkyrka kommun genomför regelbundet utvärderingar som utgör ett underlag i arbetet med att utveckla och förbättra de verksamheter och den service som erbjuds. Kommunen använder sig av nyckeltal som gör det möjligt att jämföra med andra kommuner.

Brukarundersökning

Brukarundersökningar genomförs regelbundet inom förskolan, handikappomsorgen, gator, vägar, näringsliv, grundskolan, gymnasiet och äldreomsorgen.

Socialförvaltningen har sedan 2003 årligen genomfört en brukarenkät för att få kännedom om vad brukarna anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Syftet med de årliga brukarundersökningarna är att kunna följa de åtaganden som förvaltningen har gentemot socialnämndens mål samt få underlag för förbättring och utveckling utifrån ett brukarperspektiv.

Vår senaste brukarundersökning hittar du i länken till höger.

Nyckeltal för Botkyrka kommun

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

http://www.sodertornskommunerna.se/nyckeltallänk till annan webbplats


Årsrapport ASI

Addiction Severity Index (ASI) är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för en klients alkohol- och/eller narkotikaanvändning. Årsrapport ASI redovisar data från ASI grunds s.k. kritiska frågor för de klienter som varit i kontakt med Botkyrka kommuns vuxenenhet under året. Rapporten kan användas som underlag för verksamhetsbeskrivning, central planering och diskussion för eventuella förändringar i verksamhetens inriktning. Rapporten kan även bidra till en allmän kunskapsutveckling och ligga till grund för jämförelser mellan de olika Södertörnskommunerna och/eller andra kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2017
Kommun & politik