Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målet är att de som behöver extra stöd ska få en självständig, stimulerande och trygg livssituation – dygnet runt.

Stödet ges enligt:

 • socialtjänstlagen (SoL)
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Värdegrund

"Vård- och omsorgsförvaltningen utgår från alla människors lika värde och den enskildes möjligheter och förmågor. Vi respekterar alla och arbetar för trygghet, jämlikhet och den enskildes personliga integritet. Vi inbjuder till dialog och delaktighet."

Organisation

Nämnd: vård- och omsorgsnämnden
Chef för vård- och omsorgsförvaltningen: Pia Bornevi

Äldreomsorg

Ansvarar för:

 • Vård- och omsorgboende
 • Vård- och omsorgsboende demens
 • Servicelägenheter (boende med stöd av hemtjänst)
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Botkyrkafixaren
 • Syn- och hörselinstruktör
 • Mötesplatser
 • Hälso- och sjukvårdsenheten
 • Rehabenheten
 • Kost- och måltidsenheten
 • Anhörigstöd

Verksamhetschef: Petra Oxonius

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ansvarar för insatser enligt LSS:

 • Grupp- och servicebostäder samt särskilt anpassad bostad
 • Korttidshem och korttidsfamilj för barn och ungdomar
 • Personlig assistans
 • Mobila team
 • Kontaktpersoner
 • Avlösare
 • Ledsagarservice
 • Anhörigstöd

Verksamhetschef: Petra Oxonius

Myndighet, vård- och omsorgsförvaltningen

Handlägger ansökningar och fattar beslut om:

 • Stöd från äldreomsorgen
 • Stöd från omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 • Avgifter
 • Bostadsanpassningsbidrag

Verksamhetschef: Jenny Torpman - Fredriksson

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2017
Kommun & politik