Stäng meddelande

Folkhälsa

I Botkyrka arbetar vi för att minska skillnader i hälsa och för att kommunen ska vara en plats där alla invånare har möjlighet till ett långt liv med jämlik hälsa och välbefinnande.

Folkhälsa handlar om det allmänna hälsotillståndet hos hela eller delar av befolkningen medan hälsa är individuell och avser den enskilda människans faktiska och/eller upplevda hälsa.

Folkhälsoarbete i Botkyrka

Botkyrka kommun arbetar på flera sätt för att förbättra folkhälsan. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur
har förstås betydelse för Botkyrkabornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.Det mesta av arbetet med folkhälsan sker i vardagen inom alla våra verksamheter inom förskola, skola, äldreboende, arbetet med våra vägar osv.

Vi vill minska skillnader mellan grupper & förbättra hälsan för alla

Förutsättningar för en god hälsa har förbättrats på många sätt över tid, men de skiljer sig åt mellan olika grupper av Botkyrkabor. Tillsammans med många andra, kan vi inom kommunen bidra till att dessa skillnader minskar och till att alla flickors och pojkars, kvinnor och mäns hälsa och positiva utveckling stärks.

Vad gör vi?

Folkhälsoarbetet är till för hela befolkningen, men ska samtidigt anpassas i omfattning och utformning så att det även når de med störst behov. En stor del av folkhälsoarbetet sker i vardagen inom kommunens verksamheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för hälsa genom exempelvis tillgång till god utbildning och skolmiljö, goda bostadsförhållanden och att offentliga platser som parker och torg är tillgängliga och trygga. Men även möjlighet till gång- och cykelvägar, fritidsverksamheter, socialt stöd samt grundläggande hälso- och sjukvårdsverksamheter.

En viktig del av folkhälsoarbetet består av samarbete mellan kommunens verksamheter men också med andra aktörer i samhället som exempelvis bostadsbolag, landsting, polis, organisationer och föreningar. Även samverkan med Botkyrkabor och deras delaktighet är viktig för att skapa stödjande miljöer som bidrar till god hälsa och inte minst ett samhälle med tillit.

Genom samarbete med olika aktörer upptäcks behov och möjliggör för kommunen att planera och följa upp insatser. Vi använder oss också av statistik från enkäter som Ungdomsenkäten och Hälsoenkäten. Dessa enkäter beskriver hälsoläget bland Botkyrkaborna, vilka behov som finns och hur det går i folkhälsoarbetet.

Vill du veta mer?

Läs mer i flikarna till höger. Ingen har patent på den "rätta lösningen" . Har du någon fundering eller fråga? Dina idéer är viktiga! Välj länken "kontakter" överst på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Kommun & politik