Stäng meddelande

Nationella minoriteters rättigheter i Botkyrka kommun

Under februari och mars har Botkyrka kommun samlat in synpunkter och önskemål på hur kommunen bör arbeta för att stärka nationella minoriteters rättigheter. Detta har gjorts genom öppna samråd med nationella minoritetsgrupper och genom en enkät som tidigare funnits här på webbsidan.

Lue teksti suomeksi.

Synpunkter från enkäten och samråden kommer att vara en utgångspunkt i framtagandet av mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Botkyrka kommun är en förvaltningskommun för det finska språket, för detta mottas årligen ett statsbidrag på drygt 1 miljon. De insamlade synpunkterna används även till bedömningen om hur statsbidraget ska fördelas 2020. Riktlinjerna förväntas vara beslutade till sommaren.

Riktlinjerna kommer att vara styrande för kommunens arbete med att säkra nationella minoriteters rättigheter och de krav som ställs på Botkyrka i egenskap av finsk förvaltningskommun.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Mer om nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Alla nationella minoriteter och minoritetsspråk har ett grundlagsskydd som bland annat innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk, kulturer och rättigheter.

Grundskydd för nationella minoriteter

Botkyrka ska enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd. Lagen innebär en skyldighet för kommuner och myndigheter att

  • informera minoriteterna om deras rättigheter
  • skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur
  • ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Botkyrka är en finsk förvaltningskommun

Botkyrka är en finsk förvaltningskommun.länk till annan webbplats Det betyder att kommunen bedriver ett särskilt arbete för att främja finska. Som finsk förvaltningskommun ska Botkyrka

  • arbeta för att enskilda kan använda det finska språket vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunens verksamheter
  • säkerställa att det finns tillgång till personal som behärskar finska
  • se till att det finns äldreboenden och barnomsorg på finska om önskemål finns.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Kommun & politik