Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Medborgarundersökning

Varje år gör Botkyrka kommun en egen undersökning. Kommunen deltar också i Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning där flera av Sveriges kommuner jämförs. I båda undersökningarna har medborgare i Botkyrka chansen att tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Botkyrkas medborgarundersökning 2018 i sammanfattning

Nöjdheten med att leva och bo i kommunen är överlag bra och ligger i linje med resultaten från tidigare år. Den upplevda tryggheten har ökat i alla kommundelar och är bland annat ett resultat av kommunens trygghetsskapande arbete.

Trygghet är något som värderas som mer och mer viktigt för den övergripande upplevelsen av bostadsområdet eller samhället. Därför är årets resultat mycket positivt för den övergripande bilden av hur det är att leva och bo i Botkyrka.

Medborgarna är nöjda med att leva och bo i Botkyrka
Även om resultatet varierar efter kommundel och kön, är medborgarna överlag nöjda med att leva och bo i Botkyrka. Det är också många som kan rekommendera vänner att flytta till sitt bostadsområde. Bemötandet av kommunens anställda får höga betyg av boende i alla delar av kommunen.

Nöjdheten med kommunen och våra verksamheter varierar
Möjligheten att påverka i kommunala frågor får fortsättningsvis låga betyg. Likaså när det gäller att vara en kommun där det är tryggt att åldras. Många upplever också att Botkyrka är en plats där det inte är så lätt att genomföra nya idéer och initiativ.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviterna får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i. Låga betyg får renhållning, bilvägar samt omsorgen för personer med funktionshinder.

Kontakt med kommunen
Bland de som haft kontakt med kommunen upplever 55 procent att de fått svar direkt eller inom två dagar. Det är en försämring jämfört med i fjol. 89 procent är nöjda eller delvis nöjda med möjligheten att lösa sitt ärende direkt via hemsidan eller genom en digital tjänst.

Undersökningarnas syfte
Syftet med medborgarundersökningen är att följa upp de mål som satts upp för kommunen samt att mäta medborgarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna. Undersökningen kan också ge indikationer på styrkor och svagheter inom kommunen i syfte att utveckla verksamheterna för att bättre överensstämma med kommuninvånarnas behov.

SCB:s undersökning är en viktig komplettering till kommunens egen enkät. Tack vare resultatet går det att göra jämförelser över kommungränserna. Det är viktigt för att kunna identifiera utvecklingsområden och erbjuda en mer jämlik service.

Resultatet används även för att väga resultatet i kommunens egen undersökning. Vilket är viktigt både för att se att metoden fungerar och att värdera enskilda resultat som del i en större trend eller om det är specifikt för Botkyrka.

Så arbetar kommunen vidare med resultaten
Undersökningarnas resultat är omfattande och kan presenteras på många olika sätt. En stor del av resultatet används direkt i kommunens uppföljningen vilket gör att det är en betydande del i den övergripande styrningen av kommunen.

Kontaktuppgifter

Ansvarig för medborgarundersökningen är Peter Wikman.
e-post: peter.wikman@botkyrka.se, tel: 070-846 18 32

Om dokumenten


Medborgarundersökningen 2018 (övergripande rapport i PDF)

Här finns resultaten för 2018 på viktiga frågor sammanfattade i index och med jämförelser över tid.

Botkyrkas medborgarundersökning 2018 (tabellform i Excel)

Här redovisas samtliga svar i medborgarundersökningen 2018 i procent, index och medelvärde uppdelade på kön och stadsdel.

SCB:s Medborgarundersökning 2017 (länk till SCB:s webbplats)

Här redovisas resultat för samtliga medverkande kommun. Det går även att via statistikdatabasen ta fram resultat för specifika frågor på kön och för olika år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018
Kommun & politik