Stäng meddelande

Medborgarundersökning

Varje år gör Botkyrka kommun en egen undersökning. Kommunen deltar också i Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning där flera av Sveriges kommuner jämförs. I båda undersökningarna har medborgare i Botkyrka chansen att tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Botkyrkas medborgarundersökningar 2017 i sammanfattning

Ett genomgående sämre resultat, men det var väntat

Nöjdheten med att leva och bo i kommunen är överlag bra men jämfört med tidigare år är resultaten genomgående sämre, i synnerhet när det gäller trygghet. Denna nedgång är inte unik för Botkyrka utan är en trend i regionen och landet.

Det sämre resultatet kopplas generellt till både den allmänna mediebilden och vad som har hänt både i regionen och i världen under året. Resultat från SCB intygar det kommunen har sett i den egna undersökningen. Trenden med lägre upplevd trygghet är synlig i flera kommuner i länet. Det som går att konstatera är också att trygghet är något som värderas som mer och mer viktigt för den övergripande upplevelsen av bostadsområdet eller samhället. Det betyder att känslan av trygghet behöver öka i samhället om vi vill förbättra den övergripande bilden av hur det är att leva och bo i Botkyrka.

Medborgarna är nöjda med att leva och bo i Botkyrka

Även om resultatet varierar efter kommundel och kön, är medborgarna överlag nöjda med att leva och bo i Botkyrka. Det är också många som kan rekommendera vänner att flytta till sitt bostadsområde. Bemötandet av kommunens anställda får höga betyg i alla delar av kommunen.

Nöjdheten med kommunen och verksamheter varierar

Möjligheten att påverka i kommunala frågor får fortsättningsvis låga betyg. Likaså när det gäller att vara en kommun där det är tryggt att åldras. Många upplever också att Botkyrka är en plats där det inte är så lätt att genomföra nya idéer och initiativ.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviterna får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i. De verksamheter som påverkar nöjdheten mest får däremot lägre betyg, då framför allt äldreomsorgen och skolverksamheten. Låga betyg får även renhållning, bilvägar, snöröjning, fritidsgårdar och klubbar samt omsorgen för personer med funktionshinder. I topp finns Lida, Hågelby och biblioteken.

Vi har blivit snabbare på att svara
Bland de som haft kontakt med kommunen upplever 63 procent att de fått svar direkt eller inom två dagar. Det är 21 procent bättre resultat jämfört med i fjol. Jämfört med 2016 upplever ungefär en lika stor andel att de fick den service de önskade i kontakten med kommunen.

Undersökningarnas syfte

Syftet med medborgarundersökningen är att följa upp de mål som satts upp för kommunen samt att mäta medborgarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna. Undersökningen kan också ge indikationer på styrkor och svagheter inom kommunen i syfte att utveckla verksamheterna för att bättre överensstämma med kommuninvånarnas behov.

SCB:s undersökning är en viktig komplettering till kommunens egen enkät. Tack vare resultatet går det att göra jämförelser över kommungränserna. Det är viktigt för att kunna identifiera utvecklingsområden och erbjuda en mer jämlik service.

Resultatet används även för att väga resultatet i kommunens egen undersökning. Vilket är viktigt både för att se att metoden fungerar och att värdera enskilda resultat som del i en större trend eller om det är specifikt för Botkyrka.

Så arbetar kommunen vidare med resultaten

Undersökningarnas resultat är omfattande och kan presenteras på många olika sätt. En stor del av resultatet används direkt i kommunens uppföljningen vilket gör att det är en betydande del i den övergripande styrningen av kommunen.

Kontaktuppgifter

Ansvarig för medborgarundersökningen är Peter Wikman.
e-post: peter.wikman@botkyrka.se, tel: 070-846 18 32

Om dokumenten

Medborgarundersökningen 2017 (övergripande rapport i PDF)

Här finns resultaten för 2017 på viktiga frågor sammanfattade i index och med jämförelser över tid.

Botkyrkas medborgarundersökning 2017 (tabellform i Excel)

Här redovisas samtliga svar i medborgarundersökningen 2017 i procent, index och medelvärde uppdelade på kön och stadsdel.

SCB:s Medborgarundersökning 2017 (länk till SCB:s webbplats)

Här redovisas resultat för samtliga medverkande kommun. Det går även att via statistikdatabasen ta fram resultat för specifika frågor på kön och för olika år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Kommun & politik