Medborgarundersökningar 

Varje år gör Botkyrka kommun en egen medborgarundersökning. Vartannat år
deltar kommunen i statistiska centralbyråns (SCB) undersökning där alla
Sveriges kommuner jämförs. Samtidigt tar SCB fram en rapport med
jämförelse mellan alla Södertörnskommuner.

Botkyrkas medborgarundersökning 2016  i sammanfattning

Medborgarna är över lag nöjda med att bo i Botkyrka och det är många som vill rekommendera kommunen till vänner och bekanta. Svaren visar att invånarna tycker att det är tryggt i stadsdelen där de bor, men inte att Botkyrka är en trygg plats att åldras på.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviter får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i och verksamheterna är uppskattade. Biblioteken är mest populära men fritidsgårdar och kultur för barn och unga är också mycket viktiga. Låga betyg får däremot äldreomsorgen, renhållning, bilvägar, snöröjning, skolverksamheten samt omsorgen för personer med funktionshinder.

Medborgarna vill också kunna påverka mer. De upplevda möjligheterna att påverka kommunens verksamheter och kommunala frågor är låg. Botkyrka upplevs också som en plats där det är svårt att genomföra nya idéer och initiativ.

Om undersökningen 2016

I 2016 års undersökning deltog 1619 medborgare av 5000. Urvalet gjordes via invånarregistret har 5000 av kommunens medborgare i åldern 16 år och uppåt slumpats fram. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning vad gäller kön och stadsdel. Informationen till de utvalda 5000 medborgarna var på svenska, engelska, arabiska, spanska, finska eller turkiska och de erbjöds möjlighet att svara via webb eller telefon.

Syfte med undersökningen

Botkyrka kommun genomför årligen en medborgarundersökning till slumpmässigt utvalda medborgare för att följa upp kommunens mål och visioner. Svaren från undersökningen ger värdefull kunskap om vad medborgarna tycker och sammanställs och används för att förbättra den kommunala verksamheten och servicen.

I länksamlingen till höger kan du ta del av resultatet från 2016 års undersökning. Där hittar
du även tidigare års undersökningar och SCB: s undersökningar.

Södertörnsjämförelsen

Vartannat år gör SCB en undersökning. Samtidigt med den egna undersökningen gör SCB en jämförelse mellan alla Södertörnskommuner. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Den visar att Salem och Tyresö överlag får höga betygsindex medan Botkyrka och Nynäshamn får lägre. En orsak till detta kan vara att kommunerna har olika förutsättningar att möta kommuninvånarnas förväntningar och det kan vara svårt att jämföra kommunerna på likvärdiga grunder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2017
Kommun & politik