Stäng meddelande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och kan kallas för ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut.

Botkyrka kommunstyrelses presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Porträtt av Ebba Östlin

Ebba Östlin (S), ordförande

Porträtt av Gabriel Melki

Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande

Porträtt av Stina Lundgren

Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

 • bereda ärenden till fullmäktige och föreslå beslut
 • ange förutsättningar och riktlinjer för den fysiska planeringen
 • övervaka att de mål, riktlinjer och planer för verksamheten och ekonomin som fullmäktige fastställt efterlevs samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt
 • se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls, att planläggning sker i den omfattning som kommunens utveckling kräver samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • främja utvecklingen av näringslivet, den högre utbildningen och forskningen
 • leda och samordna energiplaneringen samt främja energihushållning​
 • leda och samordna arbetet med att effektivisera verksamheten och ha ett övergripande ansvar för utvecklingen inom IT-området.

Kommunstyrelsens sekreterare är Jesper Dahl​​​

Kommunstyrelsens beredningsorgan

Kommunstyrelsen har tio politiska beredningsorgan; utskotten Botkyrka som plats och Botkyrka som organisation samt brottsförebyggande rådet, dialogkommissionen, fairtrade city, funktionsrättsrådet, investeringsberedningen, näringslivsrådet, rådet för civilsamhällesfrågor och pensionärsrådet. Till kommunstyrelsens förvaltning hör kommunledningsförvaltningen.

Nedan presenteras varje organ kortfattat.

Utskottet Botkyrka som plats

Utskottet Botkyrka som plats är ett beredande och beslutande organ under kommunstyrelsen. Utskottet bereder ärenden inom områden som rör kommunen som plats. Utskottet beslutar i ärenden inom områden som rör kommunen som plats, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Utskottets sekreterare är Corinne Johnson.

Utskottet Botkyrka som organisation

Utskottet Botkyrka som organisation är ett beredande och beslutande organ under kommunstyrelsen. Utskottet bereder ärenden inom områden som rör kommunen som organisation. Utskottet beslutar i ärenden inom områden som rör kommunen som organisation, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Utskottets sekreterare är Corinne Johnson.

Brottsförebyggande rådet

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen.

Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

 • Följa utvecklingen inom det trygghets- och säkerhets-
  främjande arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv
 • Samordna och förmedla kunskap och information inom
  verksamhetsområdet
 • Stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunen och extern part.

Rådets sekreterare är Corinne Johnson.

Dialogkommissionen

Dialogkommissionen ska genom dialog med kommuninvånarna stärka arbetet med demokratiutveckling och stödja den representativa demokratin i Botkyrka mellan valen. Dialogkommissionen är en beredning under kommunstyrelsen.

Syftet med Dialogkommissionens verksamhet är att:

 • möjliggöra för kommuninvånarna att ha inflytande över utvecklingen i sitt närområde och politiska beslut mellan valen,
 • fånga upp kommuninvånarnas synpunkter om kommunala frågor,
 • skapa en tydlig kedja från invånarnas synpunkter till beslut om eventuella åtgärder,
 • stärka kommuninvånarnas förtroende för den lokala demokratin och kommunens verksamheter

Du kan läsa mer här.

Kommissionens sekreterare är Corinne Johnson.

Fairtrade city

Syftet med beredningen är att vara ett organ för beredning och information mellan beredningens företrädare och kommun-styrelsen. Information avser både beredningens externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för beredningen har beredningen möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen. Beredningen har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Beredningen ska:

 • Säkerställa kommunens målsättning för hur kommunen
  löpande ska öka sin konsumtion av etiskt märkta produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i den offentliga upphandlingen,
 • Samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel samt dokumentera dessa,
 • Bereda årlig handlingsplan för beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt delge kommunstyrelsen underlag i form av ett anmälningsärende,
 • Bereda årlig förnyelseansökan i enlighet med Fairtrade Citys ansökningsprocess.

Beredningens sekreterare är Jessica Nyberg.

Funktionsrättsrådet

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen.

Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

 • Främja ökad tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet
 • Fördjupa och sprida kunskap om rättigheter och villkor för personer med olika funktionsnedsättningar
 • Synliggöra brister och bidra till en positiv utveckling inom Botkyrka som plats och Botkyrka som organisation

Rådets sekreterare är Corinne Johnson.

Investeringsberedningen

Syftet med beredningen är att vara ett organ för beredning och
information mellan beredningens företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både beredningens externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för beredningen har beredningen möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen. Beredningen har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Beredningen ska:

 • Följa byggprojekt som överstiger 15 miljoner kronor
 • Säkerställa samordning och gemensam uppföljning mellan beställare och utförare

Beredningens sekreterare är Corinne Johnson.

Näringslivsrådet

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen.
Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

 • Främja information och samråd mellan kommunen och
  näringslivet
 • Verka för näringslivets utveckling och vara forum för Botkyrka som attraktiv etableringsplats
 • Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden.

Rådets sekreterare är Annette Westerberg.

Rådet för civilsamhällesfrågor

Rådet har följande uppgifter:

 • Främja information och samarbete mellan kommunen och civilsamhällets aktörer.
 • Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka
  aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden inom området.
 • Följa upp fullföljandet av den lokala överenskommelsen.

Rådets sekreterare är Corinne Johnson.

Pensionärsrådet

Syftet med rådet är att vara ett organ för information och samråd mellan rådets företrädare och kommunstyrelsen. Information avser både rådets externa medlemmar och kommunen, det vill säga att båda parter har i uppgift att informera varandra. När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för rådet har rådet möjlighet att lämna synpunkter på ärendet under beredningen.
Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen.

Rådet ska:

 • Främja information och samråd mellan kommunen och
  pensionärernas organisationer
 • Verka för att sprida kunskap och information om verksamheter som möjliggör för sysselsättning och andra aktiviteter för äldre i Botkyrka kommun
 • Stimulera pensionärers aktivitet i egna föreningar och i
  samhällslivet i övrigt
 • Följa den allmänna utvecklingen inom pensionärsfrågor

Rådets sekreterare är Kerstin Frimodig.

För att läsa hela reglementen i sin helhet kan du besöka sidan för våra styrdokumentöppnas i nytt fönster. För att se vilka politiker och partier som finns representerade i beredningarna kan söka i förtroedemannaregistret som du hittar här nedan, "Förtroendevalda". Du kan även få fram vilka som sitter i beredningarna genom under "Nämnd/Styrelser".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020
Kommun & politik