Stäng meddelande

Politisk ordlista

Bereda
Att bereda ett ärende, t ex en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i frågan får yttra sig. Kommunstyrelsen skickar efter beredningen ärendet till fullmäktige med ett förslag till beslut.

Bordläggning innebär att fullmäktige skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

Enkel fråga
En enkel fråga är en enklare form av interpellation. Svaret behöver inte vara skriftligt, men det ska ges vid samma sammanträde som frågan ställs. Bara frågeställaren och den som ska svara på frågan får delta i eventuell följande diskussion.

Föredragningslista
Föredragningslistan innehåller alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Listan måste innehålla alla ärendena med sin fastställda rubrik. Handlingarna till sammanträdet innehåller allt övrigt underlag som behövs för beslutet.

Interpellation
En interpellation är en fråga från en ledamot till ett kommunalråd eller ordföranden i en nämnd. Frågan ska vara skriftlig. Svaret är också skriftligt och kommer vid ett senare sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige.

Justeras
Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Han/hon sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv
Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte vara med när det ärendet behandlas.

Kungörelse
En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet, annars är sammanträdet inte giltigt. Kungörelsen ska skickas till ledamöterna, sättas på kommunens anslagstavla (i kommunalhuset) och annonseras i lokaltidningen.

Motion
En motion är ett förslag till kommunfullmäktige. En motion kan bara göras av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

Proposition
Proposition är ett annat ord för förslag. En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Reservation
En reservation innebär att en ledamot skriftligt anmäler att han/hon är mot det beslut som fullmäktige fattat. En reservation lämnas skriftligt och tas med i protokollet.

Votering
Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa "ja" till det förslag man stöder. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Återremiss
Återremiss innebär att fullmäktige skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då utredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka till fullmäktige för beslut.

Överklagas
Ett beslut i fullmäktige kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommunmedborgarna har besvärsrätt. Ett beslut överklagas till länsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan upphävas bara om
1) det inte har tillkommit på rätt sätt; "i laga ordning"
2) det gäller något som kommunen inte kan besluta om
3) fullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller
4) beslutet strider mot någon lag.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Kommun & politik