Stäng meddelande

Att ta del av allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin, och finns för att allmänheten ska kunna få insyn i myndigheternas verksamhet.

En del i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, som innebär att vem som helst har rätt att ta del av myndigheters (här ingår även kommuner) allmänna handlingar som är offentliga.

Allmänna handlingar
En allmän handling kan vara brev, e-post, beslut, videoupptagningar m.m. som har kommit in till eller skapats av myndigheten, och som förvaras hos myndigheten.

En allmän handling kan antingen vara offentlig, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av den, eller sekretessbelagd, vilket innebär att handlingen inte får lämnas ut. Vilka handlingar som är sekretessbelagda framgår av offentlighets- och sekretesslagen, t.ex. handlingar som innehåller uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Om det inte finns någon bestämmelse i lagen, är handlingen offentlig och måste lämnas ut till den som begär det.

Hur gör du för att begära att ta del av allmänna handlingar
Om du vet var hos kommunen handlingen finns kan du vända dig direkt dit. I annat fall kan du skicka eller lämna din begäran till Botkyrka kommun, eller ringa kommunens växel. Kontaktuppgifterna finns längst ner på denna sida.

Din begäran behöver vara någorlunda preciserad, så att kommunen vet vilka handlingar du vill ha. Du har rätt att vara anonym, men i vissa fall behöver kommunen veta vem du är för att kunna göra en korrekt sekretessbedömning, t.ex. om du begär ut handlingar som rör dig själv.

Om kommunen bedömer att de begärda handlingarna inte omfattas av sekretess, skickas kopior på dessa till dig med e-post eller vanlig post. Du kan också komma och hämta handlingarna själv, eller titta på dem på plats hos kommunen.

Om kommunen bedömer att handlingarna är sekretessbelagda, kommer du att upplysas om detta. Du kan då begära att få ett skriftligt avslagsbeslut, som du sedan kan överklaga till kammarrätten. Kammarrätten bedömer då om handlingarna ska lämnas ut eller inte.

Avgifter
Om du begär att få kopior på enstaka handlingar är det gratis, men begär du ut en större mängd tar kommunen ut en avgift för detta. I dokumentet nedan hittar du hur stor avgiften är.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Kommun & politik