Stäng meddelande

Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är skriven i.

Som kommuninvånare kan du överklaga om du till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller om du anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Detta kallas för laglighetsprövning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kapitlet kommunallagen. Vid en laglighetsprövning prövar domstolen om ett beslut är lagligt. Domstolen prövar däremot inte om beslutet är lämpligt.

Domstolen kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Om domstolen upphäver beslutet innebär det att det inte längre finns något beslut i ärendet.

Vem kan överklaga?

Alla som är skrivna i kommunen kan överklaga.

Vilka beslut kan överklagas?

  • Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt. Ange vilket beslut du vill klaga på och vad du stöder ditt överklagande på. Lämna överklagandet till länsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för laglighetsprövning
Länsrätten upphäver kommunens beslut om

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver domstolen inte upphäva beslutet. Det gäller också om beslutet har kommit att förlora sin be-tydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Rättelse av verkställighet

Om kommunen har verkställt ett beslut som domstolen sedan upphäver är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Kommun & politik