Stäng meddelande

Frågor och svar om Botkyrkadialogen

Bild

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Botkyrkadialogen och Dialogkommissionen.

Fråga: Hur, när och var kan jag delta i en dialog?

Svar: Dialogerna kommer att genomföras under en fokusperiod i varje kommundel. Inför dialogerna publicerar vi datum, plats och tider här på webbplatsen. Klicka här för att komma till Dialoger 2019-2020.

Fråga: Vad menas när kommunen pratar om "stärkt närdemokrati"?

Svar: Den stärkta närdemokratin består av flera delar. En del är att det ska bli lättare och gå snabbare att få svar på synpunkter. Klicka här för att läsa mer om synpunkter. En annan del är att medborgarna kommer få tillfälle att delta i rådslag och ta ställning till olika förslag som berör närområdet. Med hjälp av tjänstepersoner, bjuder Dialogkommissionen in boende och verksamma i området. Botkyrkadialogen har en egen budget. Budgeten ska användas för att realisera vissa konkreta synpunkter och förslag på lokala frågor. Detta är en möjlighet för Botkyrkabor att direkt påverka politiska beslut. Sammantaget ska det bli enklare och tydligare för invånarna att påverka i sitt närområde och förslag som går till beslut ska snabbare bli verklighet. Läs mer om Dialogkommissionen

Fråga: Vad är skillnaden på Dialogforum* och Botkyrkadialogen?

Svar: Dialogforum hade ingen egen budget för att genomföra förslag. Det har Botkyrkadialogen. Det gör att flera förslag lätt och snabbt kommer att kunna genomföras.Botkyrkadialogen fokuserar extra mycket på dialoger i en kommundel i taget. Under tre månader har politiker och tjänstepersoner flertalet dialoger med boende och verksamma i kommundelen. Hur många det blir är olika och beror på behovet i den aktuella kommundelen. Alla dialoger förbereds noga med boende och verksamma i just den kommundelen, för att hitta de bästa formerna och de ämnen som är speciellt viktiga i just den kommundelen. Ibland är den bästa formen ett klassiskt stormöte, ibland handlar det om att kommunen är på plats där medborgarna rör sig till vardags – det kan vara på vägen från jobbet, i ett köpcentrum, på en fritidsgård eller någon annanstans. Dialogerna är där Botkyrkaborna är. Dialogforum bestod av ett antal stormöten, en form som passar en del medborgare, men inte alla.

Fråga: Hur mycket pengar har Dialogkommissionen i sin budget?

Svar: Dialogkommissionen har fyra miljoner kronor per år i budget att använda för att genomföra Botkyrbornas förslag. Dialogkommissionen fördelar budgeten efter de behov som finns i de olika kommundelarna.

Fråga: Hur ofta träffas Dialogkommissionen? Hur går det till när förslag går till beslut?

Svar: Dialogkommissionen sammanträder innan och efter dialogerna för att utvärdera de dialoger som genomförts samt planera nya dialoger. Under dialogerna i kommundelarna samlas Botkyrkabornas förslag in. Dessa presenteras på dialogkommissionens nästkommande sammanträde. De förslag Dialogkommissionen ställer sig bakom tas sedan upp med berörda nämnder och förvaltningar. Om det till exempel gäller mer belysning i en park, så tas det upp med samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fråga: Var kan jag få mer information om Dialogkommissionens syfte, mål och ansvar?

Svar: I Dialogkommissionens reglemente kan du läsa mer om vad politikerna beslutat att Dialogkommissionen, med stöd av de som arbetar på kommunen, ska göra. Läs Dialogkommissionens reglemente. 

Fråga: Hur lång tid tar det från en dialog till att förslagen genomförs?

Svar: Kommunen försöker genomföra alla förslag så snabbt så möjligt, men ofta krävs det en viss tid för att ta alla beslut och planera ordentligt, så att det blir så bra som möjligt. Efter att dialogerna i en kommundel har genomförts, sammanställer tjänstepersoner på kommunen alla förslag. Dessa lämnas sedan till Dialogkommissionen inför deras nästa sammanträde. Ibland är förslagen enkla att genomföra, till exempel om de handlar om fler papperskorgar eller bättre belysning. Ibland är förslagen större. Om det är enkelt att genomföra och inte flera förvaltningar behöver vara med, så är målet att det ska vara klart inom några månader. Om det är större förslag som kostar mer pengar och där det krävs mer arbete och fler inblandade – till exempel förberedande grävarbeten och där flera förvaltningar behöver vara med i planering och genomförande, tar det oftast längre tid.

*) Dialogforum hette kommunens medborgardialoger fram till 31 december 2018. Dialogforum hade ett annat upplägg där Botkyrkabor bjöds in till stormöten ett antal gånger per år och kommundel. Botkyrkadialogen ska göra det lättare för fler Botkyrkabor att föra dialog med kommunen och vara med och påverka och utveckla sitt närområde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Kommun & politik