Stäng meddelande

Det här gäller för vård, omsorg och stöd

Inom vård, omsorg och stöd har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.  

För vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. För övriga verksamheter såsom boenden inom funktionsnedsättningsomsorgen bör anhöriga undvika onödiga besök och aldrig göra besök vid symptom på luftvägsinfektion, feber eller hosta. Vi ställer in eller undviker externa aktiviteter.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Inom vården och omsorgen arbetar vi säkert och följer Socialstyrelsen hygienrutiner. Personalen har tillgång till skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion. Personal har utbildning i hur man använder utrustningen: vid behov och på rätt sätt.

För personal på vård- och omsorgsboende finns möjlighet till provtagning för covid-19. Det sker genom ett så kallat antikroppstest på personal i tjänst. Provtagningen började i slutet av april och byggs ut stegvis för olika personalgrupper och boenden.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Vi månar om att föra en dialog med dig som är anhörig.

Frågor och svar om skyddsutrustning

Finns det skyddsutrustning i Botkyrka kommun?
Ja, vi har skyddsutrustning på varje enhet inom t ex boende och hemtjänst.

Vilken skyddsutrustning ska personalen ha tillgång till?
Vi följer Socialstyrelsens, Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till: handsprit, handskar, ytdesinfektion, plastförkläde, skyddsvisir, munskydd.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning på t ex äldreboenden och inom hemtjänsten?
Vi bedömer idag att vi har det som rekommenderas. Vi jobbar hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången på sikt. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs.

Varför har inte omsorgspersonalen skyddsutrustningen på sig hela tiden?
Omsorgspersonalen följer alltid Socialstyrelsens hygienrutiner, att följa dem är ett sätt att bryta smittvägar, skydda sig själv och andra. Grunden i hygienrutinerna är god handhygien. Det finns också regler för klädsel, smycken och tvätt av kläder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skyddsutrustning och sedan den 11 maj har vi uppdaterat våra rutiner under Covid-19 pandemin. Vi använder nu visir i alla vårdnära situationer. Munskydd används som ett komplement till visir vid stor risk för att stänk kan komma under eller vid sidan av visiret.

Vem bestämmer när skyddsutrustning som visir och munskydd ska användas?
Det är enhetschefen som ansvarar för att göra en risk- och sårbarhetsanalys och i samråd med personalen bedöma när skyddsutrustningen ska användas. Enligt uppdaterad rutin ska visir användas i allt arbete där personalen är närmare än två meter från brukaren.

Kan jag som medborgare kräva att ni använder munskydd och visir vid besök?
Vi följer nu liksom alltid de basala hygienrutinerna. Visir använder vi alltid vid omvårdnadssituationer som innebär att personalen är inom två meters avstånd från dig. Munskydd kan vi använda som ett komplement till visiret om det finns risk för stora mängder stänk. Då använder vi också skyddsförkläde och engångshandskar.

Varför har omsorgen annan utrustning än på sjukhusen?
Den skyddsutrustning som rekommenderas för vård och omsorg ser lite annorlunda ut mot den på ett akutsjukhus. Det beror på att vi inte jobbar lika nära patienter som är smittade med covid-19 lika länge som på en till exempel intensivvårdsavdelning. De utför även andra vårdmoment än vad vi gör inom den kommunala vård- och omsorgen.

Så agerar vi vid misstänkt och bekräftad smitta covid-19

Vi kontaktar sjukvården vid misstänkta symtom
Om vi misstänker att en person i vård och omsorg är smittad för vi personen till ett avskilt rum eller den egna lägenheten. Vi är noga med att skydda både personen och personalen, samt att vi uppträder lugnt. Vi kontaktar sjuksköterska och samråder kring provtagning.

Vi följer hygienrutiner och använder skyddsutrustning vid behov
Personalen i vården och omsorgen följer som alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner. Skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion finns tillgänglig i våra verksamheter och personalen har fått utbildning i hur den ska användas.

Vi informerar närmast anhöriga
Om vi misstänker eller konstaterar smitta informerar vi närmast anhörig så snart som möjligt. Detta förutsätter att samtycke finns.

Sekretess råder
Alla som får stöd inom vård och omsorg omfattas av stark sekretess enligt Socialtjänstlagen. Sekretessen är till för att värna om individens integritet och rör alla uppgifter om personliga förhållanden, till exempel namn, telefonnummer, ålder och hälsotillstånd. Det betyder i det här sammanhanget att Botkyrka kommun inte har rätt att lämna ut uppgifter om eventuellt smittade inom vården och omsorgen. Det är bara den som behöver informationen som får veta. Den som bryter sekretessen riskerar att göra stor skada, och det är straffbart att lämna ut uppgifter. Därför kan vi inte informera övriga boende eller anhöriga om någon annan person på ett boende eller avdelning/enhet är sjuk eller har smittats. Våra medborgare ska alltid kunna känna stort förtroende för den kommunala omsorgen – därför är sekretessen viktig.

Vi ger stöd till anhöriga
Vi månar om dialogen med dig som anhörig. Har du frågor eller klagomål kan du framföra dem till personalen eller enhetschef. Du kan också gå via Botkyrka kommuns synpunktshantering som du hittar på botkyrka.se. Dina åsikter hjälper oss att göra omsorgen bättre.

Botkyrka kommuns anhörigsamordnare Johan Nicander är tillgänglig för dig som är anhörig och vill ha stödjande samtal. Kontakta Johan på johan.nicander@botkyrka.se, 08-530 610 69 eller 070-180 56 96.

Vid smitta på vård- och omsorgsboende eller boende inom funktionsnedsättningsomsorgen (LSS)
Om en person har en misstänkt smitta är det ansvarig läkare som ordinerar eventuell provtagning.

Vi följer vårdgivarguidens rutiner för covid-19 i särskilda boendeformer. För vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 avgör den medicinska bedömningen var vårdtagaren ska vårdas. Ansvarig läkare samt sjuksköterska gör den bedömningen i samråd och informerar anhöriga samt tar in deras synpunkter. Ytterst är det läkarens bedömning som styr inritningen på vården.

Om personen vårdas på boendet sker det i samråd med läkare enligt särskilda rutiner. Den boende stannar då i sin lägenhet och får vårdas där av speciellt avdelad personal. Vi begränsar antalet personer som är i kontakt med den sjuke för att minimera smittspridningen.

Vid smitta inom hemtjänsten eller vid utskrivning från sjukhuset
Stöd i hemmet
Medborgare som har hemtjänst men där personlig omvårdnad inte ingår får stöd i hemmet från hemtjänsten. En begränsad grupp ur personalen ger då stöd till medborgaren för att minimera antalet personer som besöker den enskilde. Medborgaren kan också få stöd från sjukvården via avancerad vård i hemmet, ASIH.

Korttidsvård
Medborgare som har hemtjänst och stora behov av omvårdnad kan beviljas korttidsvård. I Botkyrka finns möjlighet att vårda medborgare med covid-19 samlat på en plats och därmed begränsa smittspridningen, och ge en anpassad vård. Korttidsboendet kan erbjudas dig som inte tidigare haft hemtjänst men som skrivs ut från sjukhuset. På korttidsboendet finns sjuksköterska och vården ges i samråd med läkare.

Anhöriganställning
Medborgare med hemtjänst kan få sina insatser utförda av anhörig som anställs under den tid som medborgaren är bekräftad med smitta av covid-19. Det innebär att medborgaren får allt stöd från anhörig under en tid. Därmed begränsas smittspridningen.

Frågor och svar om besöksförbudet

Varför har man infört ett besöksförbud?
Botkyrka kommun införde den 12 mars besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i Botkyrka. I slutet av mars beslutade också regeringen om besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i Sverige. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. Personer som är äldre och personer med underliggande sjukdomar har större risk att bli svårt sjuka.

För vilka gäller besöksförbudet?
Besöksförbudet gäller alla som inte arbetar på vård- och omsorgsboendet. De enda som får komma in är vård- och omsorgsboendets egen personal eller annan personal som ska utföra akuta åtgärder, som exempelvis sjukvård.

Hur länge gäller besöksförbudet?
Besöksförbudet gäller tills annat meddelas.

Finns undantag det från besöksförbudet?
I särskilda fall kan man göra undantag för anhöriga som behöver besöka en närstående. Kontakta enhetschefen på vård- och omsorgsboendet med din fråga.

Får jag som bor på ett vård- och omsorgsboende inte gå ut nu? Kan jag åka och hälsa på mina anhöriga?
Folkhälsomyndigheten uppmanar äldre över 70 år och personer i riskgrupper att undvika sociala kontakter. Därför behöver du noga tänka igenom om du behöver gå ut från boendet, och undvik i så fall platser där du kan möta andra människor och håll en god handhygien. I rådande läge uppmanar vi dig att inte träffa dina anhöriga. Du riskerar inte bara din egen hälsa, utan även andra boendes och personalens hälsa. Syftet med besöksförbudet är att begränsa smittspridning och skydda personer som är äldre och personer med underliggande sjukdomar, som har större risk att bli svårt sjuka.

Får jag som anhörig ta med min närstående ut från boendet?
Vi avråder vi dig bestämt ifrån att ta med din närstående ut från boendet. Anledningen är att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter. Det innebär att du ska avstå från att träffa din närstående under den här perioden, även om det sker utanför vård- och omsorgsboendet. Om du trots detta väljer att träffa din anhöriga genom att ta med denne ut ur boendet tar du en stor risk. Du riskerar inte bara din egen hälsa, utan även andra boendes och personalens hälsa.

Hur gör jag med mina planerade sjukhusbesök?
Samråd med din läkare om sjukhusbesöket ska genomföras som planerat eller eventuellt kan skjutas upp. Omsorgspersonalen på ditt boende kan hjälpa dig med detta.

Hur gör jag med inplanerat tandvårdsbesök?
Endast akut tandvård utförs så länge besöksförbudet gäller. Det betyder att munhälsobedömningar och annan tandvård som inte är akut senareläggs.

Hur blir det med frisörbesök?
Frisörer får inte besöka vård- och omsorgsboendet så länge besöksförbudet gäller.

Får jag fotvård som vanligt?
Fotvårdare får inte besöka vård- och omsorgsboendet så länge besöksförbudet gäller. Omsorgspersonalen på ditt boende kan hjälpa dig vid behov.

På mitt vård- och omsorgsboende/servicehus finns en restaurang som är öppen för allmänheten, hur funkar det med besöksförbudet?
Både restaurang Tornet och Orrens restaurang är stängda så länge besöksförbudet pågår.

Jag har blivit erbjuden lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Går det att flytta in med tanke på besöksförbudet?
Ja, våra vård- och omsorgsboenden tar emot dig som har erbjudits lägenhet. För att begränsa smittspridningen har vård- och omsorgsförvaltningen justerat rutinerna vid inflyttning. Det är tyvärr inte möjligt för dig eller dina anhöriga att titta på lägenheten innan ni flyttar in. Personal på boendet kan i stället vara behjälplig med fotografier och mått från aktuell lägenhet. Det möblemang som kan flyttas av max en anhörig kan du ta med dig i nuläget. Personal kan även hjälpa till med flytten. Övrigt möblemang kan magasineras eller förvaras på annan plats till dess att besöksförbudet hävs. På grund av smittrisken tillåter vi inte att du i nuläget tar hjälp av flyttfirma som bär in dina saker. Du som flyttar in eller din anhöriga som hjälper dig ska inte ha symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Jag har fått en äldreenkät från Socialstyrelsen. Hur kan jag få hjälp att fylla i?
Prata med enhetschefen på ditt boende, så att ni hittar en lösning som passar för dig. Personal på boendet kan till exempel hjälpa dig att få kontakt med en anhörig via telefon eller med hjälp av digitala hjälpmedel, så att ni kan fylla i tillsammans. Om du vill att en anhörig fyller i enkäten åt dig så kan boendet skicka den till din anhöriga, eller så kan din anhörige fylla i via internet. Om du vill och ber om det kan också omsorgspersonalen hjälpa dig att fylla i enkäten.

Verksamheter inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsboenden, servicehus och korttidshem inom äldreomsorg

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset. Det innebär bland annat att besöksförbud införts på samtliga vård- och omsorgsboenden, servicehuset Orren och korttidshem inom äldreomsorgen i Botkyrka.

Vi som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen vill göra allt vi kan för att underlätta för boende och anhöriga under perioden som besöksförbudet gäller. Vi har upprättat andra, digitala kontaktytor mellan boende och anhöriga. Självklart kommer vi också säkerställa att det finns aktiviteter och social samvaro för våra boende, men vi håller dessa aktiviteter inom avdelningen.

Du är mycket välkommen att kontakta vård- och omsorgsboendets enhetschef om du har frågor. Kontaktuppgifter till vård- och omsorgsboendens enhetschefer hittar du här.länk till annan webbplats

Med gemensamma krafter kan vi bidra till att minska smittspridningen. Stort tack för ditt samarbete!

Hemtjänst och hemgångsteam

Vi ställer in externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. Personal inom hemtjänsten följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen använder relevant skyddsutrusning beroende på situation och följer som alltid de basala hygienrutinerna. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.


Omsorg vid tillfällig vistelse, sommargäster

Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun har fattat ett tillfälligt beslut som gäller från och med den 20 april 2020 och till och med den 30 oktober 2020. Beslutet innebär att du som är bosatt i en annan kommun än Botkyrka inte kan garanteras att få dina insatser utförda av hemtjänsten i Botkyrka kommun när du vistas tillfälligt här. Bakgrunden till beslutet är den pågående pandemin av corona/covid-19.

Vid frågor, kontakta handläggaren i din hemkommun.

Dagverksamhet inom äldreomsorgen

Stängt till och med den 31 augusti eller tills annan information ges. Medborgare med behov av stöd hemma under tiden som dagverksamheten är stängd får hjälp av medarbetare på dagverksamheten att komma i kontakt med handläggare på Myndighet. Du kan också kontakta handläggare själv via medborgarkontoret 08-530 610 00.

Mötesplatser för seniorer

Mötesplats Tumba och Mötesplats Grödinge är stängda fram till den 31 augusti 2020 eller tills annan information ges.

Botkyrkafixaren

Gör inga hembesök hos medborgare från och med nu och tills annat meddelas.

Sommarvistelser för äldre

Vistelser med övernattning liksom dagsutflykter till Botvidsgården som planerats för sommaren 2020 är inställda. Beslutet är taget utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla social distans och att undvika resor för att förhindra smittspridning. Alla som anmält intresse för sommarvistelse på Botvidsgården har blivit informerade.

Verksamheter inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personlig assistans

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Gruppboenden inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi begränsar tillgången till gemensamma utrymmen, så att så få som möjligt vistas där samtidigt. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Boende som har dagverksamhet får den på boendet, istället för i dagverksamhetens lokaler.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Serviceboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Boende som har dagverksamhet får den på boendet, istället för i dagverksamhetens lokaler.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Korttidsboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Mobila teamet

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. 

Brukarombudsman

Brukarombudsmannen är tillgänglig för medborgare via telefon och e-post men medverkar inte i externa möten. Brukarråd ställs in tills dess att annat meddelas.

Verksamheter inom socialtjänsten

Kommunens öppna förskolor

stänger från och med fredag 13 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de föräldrar som återkommande besöker öppna förskolan.

Gemensamhetslokaler i Alby och Vårsta till boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

stänger från måndag 16 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de boende.

Ekonomiskt bistånd

Alla sökande uppmanas att lämna in sina handlingar elektroniskt via kommunens e-tjänst (ansökan, kontoutdrag, komplettering, överklagan). Läs mer via den här länken.
Pappersansökan och kompletterande handlingar kan fortfarande lämnas in vid vår reception på Hans Stahles väg 15 med öppettider:
måndag 8:00-12:00, 13:00-18:00, tisdag – Torsdag 8:00-12:00, 13:00-16:00, fredag 8:00-12:00, 13:00-14:00. OBS! Receptionen är öppen men obemannad. Dokument läggs i receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två ggr/dag.
Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare. Bemanning på kontoret har minskat för att enbart handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd och hantera akuta ärenden.
Undrar du om beslut och beräkning hänvisas du i första till Mina sidor som du når via kommunens e-tjänst. E-tjänsten når du via den här länken.länk till annan webbplats I andra hand kan du kontakta din enskilda handläggare per telefon.

Mottag vuxna och barn

Det är öppet in till receptionen på Munkhättevägen 49 men den är obemannad. Eventuell personal som befinner sig i receptionen arbetar med andra uppgifter.

Alla personliga besök med handläggare har avbokats och vi ber dig att istället kontakta din handläggare via telefon eller e-post.

Du som vill göra en ansökan eller komplettera din ansökan gör det bäst i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som ändå vill lämna ansökan eller komplettering på papper kan använda receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två gånger per dag.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon: 08-530 618 00 (vuxen) eller 08-530 622 55 (barn).

Verksamheterna med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

stänger från måndag 16 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de som återkommande besöker verksamheterna.

Förebyggande områdesarbete

koncentreras till fältarbete utomhus i prioriterade områden. Verksamheten upphör tillfälligt med fältarbete i skola och på fritidsgårdar.

Familjerätten

Familjerätten har gjort följande verksamhetsförändringar med anledning av coronaviruset:

  • Barns umgänge med föräldrar i närvaro av umgängesstöd i vår umgängeslokal är inställda.
  • Faderskap/föräldraskap fastställs genom att handlingar skickas hem till föräldrar och inte genom personliga besök.
  • I övrigt har vi ställt om vårt arbete till digital form. Vi har samtal med föräldrar per telefon eller i digitala verktyg stället för vid personliga besök. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga utifrån myndighetsutövning.
Öppenvården vuxna

Öppenvården vuxna och vård och- stödsamordnarteamen har ställt om vårt arbete till digital form i möjligaste mån. Vi har samtal med våra klienter i telefon eller i digitala verktyg. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga.

Enheterna myndighet och utredning vuxna och unga vuxna

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare, vi använder oss av telefon och digitala verktyg i möjligaste mån. I receptionen hanterar vi akuta ärenden. Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växeln 08–530 610 00.

Övriga verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder information och stöd via mail, telefonsamtal och samtal via Skype och utökar sina telefontider till vardagar klockan 9.00 - 16.30. Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 eller 070-180 56 96 (röstsamtal eller Skype/Facetime). Håll dig uppdaterad via anhörigstöds kalendarium gällande status för framtida evenemang.

Här hittar du anhörigstöds kalendarium och kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

Restaurang Orren och Restaurang Tornet

Både restaurang Tornet och Orrens restaurang är stängda så länge besöksförbudet vid vård- och omsorgsboenden pågår.

Information för externa utförare inom vård, omsorg och stöd

Externa utförare inom LSS och vård- och omsorgsboende

För de parter som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller normalt sett samma författningar och krav vid en kris som vid normalfallet. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav vid en kris måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Exempel på de författningar som gäller är:

  • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
  • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

En vägledande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, exempelvis vid spridning av en allvarlig smitta.

Kommunens ansvar

Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området och av 2 kap. 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.

För att försäkra sig om att det också i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning, behöver den kommunala nämnden ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL och LSS. Nämnden har samma ansvar oavsett om det gäller avtal med entreprenader eller köp av enstaka platser i tillståndspliktiga verksamheter.

Tillhandahållandet av personlig assistans

Den assistansberättigade kan välja mellan att få assistansen utförd genom kommunen, att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. De enskilda utförarna som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild har en skyldighet att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten LSS eller assistansersättning enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken. De enskilda utförarna kan inte begränsa sitt åtagande mot en enskild insatsberättigad till vissa tider eller insatser.

I vissa särskilda undantagsfall kan kommunen tillfälligt ta över tillhandahållandet av assistansen. Här avses i första hand oförutsedda händelser som exempelvis akuta sjukfall som små assistansanordnare saknar förutsättningar för att ha beredskap för. När dessa särskilda undantagsfall råder har kommunen det yttersta ansvaret att ha en beredskap att tillhandahålla personlig assistans.

Skyddsutrustning

Alla arbetsgivare ansvarar för att ha den skyddsutrustning de behöver t.ex. munskydd och visir. Kommunerna tilldelas skyddsutrustning från regionen då det är en bristvara och att det ska fördelas efter behov. Kommunen har ett ansvar att dela med sig till externa utförare av den skyddsutrustning de tilldelats utifrån behov utifrån smittade till den omsorg och vård som berör brukare som är bosatta i Botkyrka. Externa utförare behöver informera om behov för att bli tilldelade skyddsutrustning, kontakta Anneli Hedlund, telefon 0761 150054.

Samverkan

Svensk krishantering bygger på samverkan, vilket innebär att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Vid eventuella frågor kontakta Myndighet på telefon: 070-204 51 91
telefontid måndag-torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00- 14.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020