• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Nyhetsbrev, rapporter och utbildningar

På den här sidan kan du hitta information om aktuella rapporter, utbildningar och seminarier samt läsa våra nyhetsbrev.

Våldsbejakande extremism
Hämtat från Unesco Luks hemsida. På deras sida kommer mer information att läggas allteftersom, se länk: http://unescolucs.se/medlem/informationskvall-om-valdsbejakande-extremism/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den 30 mars samlades politiker, tjänstemän, trossamfund och föreningar på Mångkulturellt centrum för att diskutera hur man på bästa sättet kan arbeta mot våldsbejakande extremism. Programmet omfattar bl.a. Botkyrka kommun och representanter från Unesco LUCS som belyste hur insatserna byggs upp i samverkan för Botkyrka. På mötet deltog även den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, som berättade om arbetet på riksnivå. Arrangörer: Lokala BRÅ och arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism.

Har samverkansavtal mellan polis och kommun någon effekt?
Enl. Brottsförebyggande rådet har tidigare överenskommelser/avtal stärkt samverkan men arbetet behöver bli mer kunskapsbaserat, med bättre problembilder och bättre uppföljningar.
Överenskommelserna måste bli en levande del av verksamheterna och vara förankrat och prioriterat.

Vad är det nya? Vad finns med i vårt avtal i Botkyrka?
Det nya avtalet tydliggör mera kommunens och polisens åtaganden. Arbetet sker utifrån en särskild samverkansmodell som Rikspolisstyrelsen har tagit fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Avtalet har undertecknats i november 2014 av polismästare och kommundirektör. Botkyrka kommun har varit en av fyra piloter för Stockholms län och avtalet har presenterats på en konferens i november för Stockholms läns kommuner och poliser.

Närpolisområde Botkyrka har genom samverkansavtalet med Botkyrka kommun åtagit sig att upprätta s.k. Underavtal tillsammans reglerar med villkor och förutsättningar för samverkan mellan polis och kommun. Underavtalet löper från 2014-12-01 till 2015-12-31 Innehåll: Kontaktuppgifter till parternas kontaktpersoner, lokal lägesbild, samverkan/åtgärdsplaner, kommunikationsplan och uppföljningsplan.

Hur har avtalet tagits fram?
Olika representanter från kommunens verksamheter har gett en övergripande och bra bild av läget som kunnat kompletteras med polisens uppgifter om statistik och underrättelseanalyser. Även räddningstjänsten i Södertörn och Botkyrkas kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen har bidragit till lägesbilden. En gemensam frågeställning utifrån läge och behov.
Den gemensamma lägesbilden utgjorde grunden till förslag på samverkansområden som processas individuellt inom kommunen och polisen för att säkerställa att det finns resurser och ekonomi för att genomföra förslagen (prioriteringar har gjorts). 2015 blir ett läroår (pilot) för hur vi ska arbeta. Läs mer i länken "Samverkansavtal Närpolisen i Botkyrka-Botkyrka kommun."

Nyhetsbrev Grannsamverkan/Grannstöd, GS
Nyhetsbrevet Grannsamverkan ges ut av det lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i samarbete med polisen. Fokus ligger på brottsförebyggande arbete. Nyhetsbrevet ges ut elva gånger per år. Ansvarig är trygghetssamordnare Per Delhage, per.delhage@botkyrka.se

 

Aktuella utbildningar och rapporter inom
Informativ, bra och verklighetsanpassad artikel från Södra Sida
http://www.direktpress.se/sodra_sidan/Nyheter/Grannsamverkan-i-Botkyrka-hejdar-bostadsinbrott/länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Kommun & politik