Stäng meddelande

Bygglov för företag och större byggen

Om du ska bygga en ett flerbostadshus, byggnad för verksamhet eller en anläggning måste du ha ett bygglov.

Om du ska bygga en byggnad med flera bostäder, för en verksamhet eller sätta upp någon form att större anläggning måste du söka bygglov innan du gör det. Du behöver ett bygglov även om du gör förändringar på något av dessa. Kontakta kommunens bygglovhandläggare om du är osäker.

Drop-in

Du som företagare välkommen att ställa dina frågor till bygglovshandläggare på Näringslivscenter i Botkyrka Kommun.

Öppettider:

Tisdagar och onsdagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Observera att drop-in tiderna endast gäller företagsärenden. Ingen​ tidsbokning krävs.

Varmt välkommen!

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet. Bygglovsavgiften justeras varje år för att vara anpassad till våra utgifter.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Avgiften för mindre byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller en eller två bostäder, kan du läsa om det på våra sidor under "Bygga och Bo".

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar

För mycket enkla byggnader som hallbyggnader, skärmtak, miljöstugor, carportar, transformatorstationer och liknande oinredda konstruktioner samt manskapsbodar, är avgiften 50 % av beloppen vid ärenden om ny- och tillbyggnad.

 

Inre ändringar

Typ av ändring

Antal kvm

Avgift

Väsentligt ändrad användning inklusive inre ändringar

mindre än 100 kvm

5 808


100-500 kvm

16 456


500-2000 kvm

27 104


mer än 2000 kvm

44 528

​Inredning av nya bostäder

mindre än 200 kvm

6 776


mer än 200 kvm

16 456

​Väsentligt ändrad planlösning

mindre än 100 kvm

5 808


100-500 kvm

7 744


500-2000 kvm

16 456


mer än 2000 kvm

27 104

​Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss, många samtidiga små åtgärder debiteras som stor åtgärd)


​3 872

​Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, hiss)


7 744

​Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, hiss)


7 744

Övrigt

Övrigt

Avgift

​Parkeringsplatser, 1-10 stycken

3 872

Parkeringsplatser, fler än 10 stycken

7 744

​Enklare rivningar

3 872

Större rivningar (t.ex. flerbostadshus och byggnader med farligt avfall som bensin-stationer och industrier)

7 744

​Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

3 872

Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder

9 680

​Markuppfyllnad (t.ex. schaktning eller trädfällning), vid separat ärende

3 872

Upplag (tex återvinningsstationer eller containrar)

3 872

​Stort upplag (till exempel materialgårdar)

7 744

​Cisterner

7 744

​Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)

16 456

Småbåtsbrygga (för minst 10 båtar, såväl ponton som fast anlagd)

6 776

​Stora anläggningar (t.ex. idrottsplatser) (avgift för ev. byggnader tillkommer)

13 552

 

Avgift för skyltar och skyltanordningar

​Skylt i samband med ny- eller tillbyggnad placerad på samma fastighet är avgiftsfri om skylten är mindre än 20 kvm.

Är skylten större än 20 kvm tas avgift ut enligt nedan.

Avgift för skyltar och skyltanordningar >20 kvm

Skylttyp

Avgift

​Liten skylt (under 1 kvm)

1 936

​Mellanstor skylt (1-5 kvm)

3 872

​Stor skylt (5-20 kvm)

5 808

​Extra stor skylt (mer än 20 kvm)

9 680

Skylt, per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första)

968

​Fristående skylt (t.ex. pylon, markskylt)

6 776

​Belysningsstolpar (t.ex. vid idrottsplats)

6 776


Tilläggsavgifter

Tillägg

Avgift

​Extra samråd

4 840

Extra platsbesök

4 840

​Interimistiskt slutbesked

2 904

​Strandskyddsdispens enl. miljöbalken

3 872

 

Avgift för planbesked

​Planbesked, positivt och negativt besked

Timavgift

​Planbesked vid enkel åtgärd, positivt och negativt besked
(med enkel åtgärd menar vi här en ny- eller tillbyggnad av hus med högst två bostäder)

6 776

Nybyggnadskarta

Priserna i tabellen gäller för fastigheter som är mindre än 2 500 kvadratmeter. För större fastigheter gäller en timtaxa som du kan hitta på sidan "Prislista för kart- och mättjänster.

För rivning, plank, mur på till exempel kuperad terräng, prickmark eller nära en tomtgräns ​kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du är osäker.

Om det är flera beställningar på nybyggnadskartor som gäller sammanhängande fastigheter eller tomtplatser är priset reducerat med 50% för de påföljande nybyggnadskartorna.

Nybyggnadskartor

Användningsområde

Typ av karta

Avgift

Nybyggnad av huvudbyggnad

Nybyggnadskarta

7 260

​Tillbyggnad, komplementbyggnad, marklov vid kuperad terräng (Större markarbeten)

Nybyggnadskarta, förenklad

1 694

​Rivning, plank, mur, marklov (Mindre markarbeten)

Tomt karta (finns i kommunens webbkarta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0

Timavgifter för bygglov och planavgift

Om en åtgärd inte kan hittas i prislistan gäller en timavgift i tabellen här under. Kontakta en bygglovshandläggare om du är osäker.

Timavgifter

Tjänst

Timavgift

​​Experttjänster

1 210

​Plan- och bygglovtjänster

968

​Administrativa tjänster

678

 

Ny- och tillbyggnad

Kvadratmeter

Avgift

1-50 kvm

15 488

51-100 kvm

17 424

101-200 kvm

26 136

201-400 kvm

33 880

401-700 kvm

46 464

701-1000 kvm

52 272

1001-1500 kvm

65 824

1501-2000 kvm

81 312

2001-3000 kvm

100 672

3001-4000 kvm

119 064

4001-6000 kvm

150 040

6001-8000 kvm

193 600

Därutöver för varje 5000 kvm intervall

38 720

 

Yttre ändringar

Typ av ändring

Avgift

Liten yttre ändring (t.ex. fönsterbyten, en ny mindre takkupa, inglasning av en balkong), flera små yttre ändringar vid samma tillfälle debiteras som stor yttre ändring

3 872

Stor yttre ändring (t.ex. flera nya mindre takkupor, takaltaner, inglasning av 2 eller fler balkonger, tilläggsisolering, byte av fasadmaterial och omfärgning)

7 744

​En eller flera nya balkonger på en fasad (inkl. övriga fasadändringar på berörd fasad)

9 680

Flera nya balkonger på två eller fler fasader (inkl. övriga fasadändringar på berörd fasad)

14 520

Renovering av balkonger

3 872

​Altan (om den inte ingår som del i till-byggnad)

7 744

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Näringsliv & arbete