Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt. Cisterner blir med tiden utsatta för olika angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. En läckande cistern kan orsaka stor skada som kan kosta mycket att åtgärda.

​Miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollerar att reglerna gällande skötsel och hantering av brandfarliga ämnen och spilloljor i cisterner efterföljs. Reglerna återfinns i föreskrifter från Naturvårdsverket och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Nyinstallation

När du ska installera en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska behöver du informera miljö- och hälsoskyddsnämnden i följande fall:

· Cisternen är utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3.

· Cisternen är inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

Detta gäller även tillfälligt uppställda och mobila cisterner, t.ex. IBC-behållare. Vi vill ha informationen senast fyra veckor före installation. Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och hälsoskyddsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Efter installation ska cisternen genomgå en installationskontroll av ackrediterat bolag innan den får tas i bruk.

Tänk på följande vid placering av en ny cistern:

· Cisternen ska stå på ett plant underlag, en tät och hårdgjord yta. Den bör ha sekundärt skydd genom att den är dubbelmantlad eller invallad. Den bör också vara försedd med överfyllnadsskydd.

· Placera den så långt som möjligt ifrån eventuella vattendrag och dagvattenbrunnar. Om den står inom ett vattenskyddsområde ska detta vara utmärkt med en skylt.

· Placera cisternen där det inte finns risk för påkörning, alternativt förse den med påkörningsskydd.

Återkommande kontroll

Cisterner ska kontrolleras av ackrediterat bolag med ett visst intervall, beroende på typ av cistern och placering.

· Om anläggningen har ett bra korrosionsskydd, dvs. bedömd som korrosionsskyddad av ett ackrediterat besiktningsföretag, är besiktningsintervallet 12 år. Korrosionsskyddet måste även omfatta de tillhörande ledningarna.

· Saknas korrosionsskydd i någon del av anläggningen är besiktningsintervallet 6 år.

Övriga kontroller

Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras. Mer information finns i MSB:s föreskrift MSBFS 2018:3. Har du frågor om kontrollen kan du vända dig till Södertörns brandförsvar.

Ta cistern ur bruk

Cisterner som inte ska användas måste tömmas och rengöras. Om cisternen ligger i mark ska den även grävas upp och skrotas. Ledningar ska tas bort, liksom påfyllningsrör och avluftningsrör så att cisternen inte fylls på av misstag.

För handläggning av information om installation av cistern samt cistern som tas ur bruk tas timavgift enligt gällande taxa.

Blankett för anmälan hittar du här på hemsidan, längst ner under "relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Näringsliv & arbete