Ta emot barn som jourhem

Har du tid och plats för barn som behöver ett jourhem?

Alla barn har rätt till ett tryggt liv, men så ser det inte ut för alla barn och ungdomar. Det kan hända att de måste flytta hemifrån med kort varsel. Då är det viktigt att det finns trygga vuxna - stabila och varma människor - som kan ta emot dem.

Vi söker familjer som är intresserade av att bli ”kontrakterat jourhem” och har möjlighet att ta emot barn och ungdomar under kortare perioder.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att du kan ta emot barn på kort varsel och ge dem en trygg miljö. Du skriver avtal med Botkyrka kommun och får ersättning - även om det uppstår perioder där du inte har något barn boende i din familj.

Grundförutsättningen för att vara kontrakterat jourhem till Botkyrka kommun är att:

  • du kan vara hemma på dagtid,
  • du har inga egna barn yngre än 6 år,
  • du har ett rum ledigt och framförallt
  • du har ett brinnande engagemang för barn och ungdomar.

Som jourhemsförälder bör du ha skinn på näsan, kunna hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Du behöver vara beredd på att ett telefonsamtal kan komma när som helst, och att man kanske får ändra på saker man planerat.

Att ha förmåga att se saker från den ljusa sidan är en oerhörd tillgång i det här jobbet. Det krävs också en hel del social kompetens för att kunna hantera oroliga, arga och frustrerade föräldrar, samt ha förmågan att kunna känna empati. Du behöver ha förståelse för föräldrarna, även om du inte alltid förstår deras handlande.

Samarbete

Målet för de flesta barn och ungdomar som placeras i jourhem är ändå att de ska återförenas med sin familj.

När ett barn placeras i ett jourhem ingår många olika arbetsuppgifter. Det kan bland annat innebära att vara ett stöd för barnet i kontakten med sina biologiska föräldrar och det övriga nätverket.

Botkyrka kommuns stöd till ett jourhem

I vårt ansvar ingår inte bara att se till att barnet mår bra, utan också att ni som jourhemsföräldrar mår bra och får den hjälp som ni behöver. Vi håller kontinuerlig kontakt med er för att se hur det går för både er och barnet.

Som kontrakterad jourhemsförälder får du stöd och vägledning i uppdraget:

  • grundläggande jourhemsutbildning,
  • handledning tillsammans med övriga jourhem,
  • delta i seminarier och föreläsningar
  • fortlöpande stöd och råd från jourhemssekreterare.

Varför jourhem?

Vem beslutar om ett barns placering i jourhem?

Om ett barn inte mår bra, så blir vi i socialtjänsten ofta inkopplade. Det kan vara föräldrar som själva söker hjälp från oss, eller lärare i skolan som anmäler till oss att någonting inte verkar stå rätt till. Vi har i uppgift enligt Socialtjänstlagen att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en svår situation får det stöd och skydd som de behöver.

I de flesta fall har barnets förälder/föräldrar gett sitt samtycke till en jourhemsplacering, men det finns även tillfällen då någon förälder motsätter sig en placering. Då kan vi behöva göra ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU).

Jourhem får uppdraget från socialnämnden

Ett jourhem är ett vanligt hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot ett annat barn som familjemedlem under en kortare tid. Socialnämnden följer de lagar som ligger till grund för jourhemsplaceringar av barn: Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett jourhem kan ta emot ett eller flera barn och ungdomar.

Ersättning till jourhemmet

Att vara jourhem är ett viktigt och betydelsefullt uppdrag som kräver ett stort hjärta, tid och engagemang. Vi ger därför ersättning till kontrakterade jourhem i form av arvode och omkostnadsersättning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Du får 5 veckors betald semester.

Omkostnader

Vi betalar omkostnadsersättning. Den ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför, till exempel mat, kläder, fickpengar och fritidsaktiviteter. Ersättningsnivån är baserad på ålder.

Hur blir man jourhem?

För att kunna bli ett kontrakterat jourhem till Botkyrka kommun krävs först en utredning enligt Kälvestensmetoden. Det innebär att en socialtjänsthandläggare genomför en djupintervju med var och en av de tänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens starka och svaga sidor. Det utgör grundmaterialet till ett beslut, tillsammans med registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten samt från Socialregistret.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2017
Omsorg & socialt stöd