Stäng meddelande

Att ansöka och få stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel personlig assistans, daglig verksamhet eller ledsagarservice – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan söka och få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan du söka som har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
  • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.
Vad kan jag ansöka om?

Stöd enligt LSS får du när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser, och du behöver stöd från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd att röra sig, äta eller sköta personlig hygien. Hjälpen kan vara i form av personlig assistans, daglig verksamhet eller ledsagarservice.

Så här går en ansökan till

1. Ansök om stöd – du kan söka muntligt, skriftligt eller digitalt.

2. Du får en bekräftelse (muntligt, skriftligt eller digitalt) att din ansökan är mottagen. Det är nu din ansökningsprocess börjar. Biståndshandläggaren kommer tillsammans med dig att ta reda på vilka behov av stöd du har.

3. Du får en kallelse (muntligt, skriftligt eller digitalt) till möte med en biståndshandläggare. Om du har intyg eller liknande du vill visa handläggaren, förbered gärna dessa. Du kan ta med dig en anhörig till mötet om du vill. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det till dig.

4. Möte med handläggaren. Berätta om din situation för handläggaren. Handläggaren ställer frågor för att förstå vilket behov av stöd du har.

Ansök med e-tjänst eller blankett

Ansök men e-tjänst: Begäran om särskilda insatser enligt LSS
Ansök med blankett: Begäran om särskilda insatser enligt LSS
Blanketten laddas ner när du klickar på länken. Sedan kan du skriva ut den på papper.
Du kan också beställa blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Bor du i en annan kommun och vill ansöka om äldreboende i Botkyrka?
Då ska du istället använda:
Ansök med e-tjänst: Begäran om förhandsbesked enligt LSS för dig som flyttar till Botkyrka

Hjälp att ansöka

Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00, eller hos ditt medborgarkontor. De kan också hjälpa dig att få teckenspråkstolk eller tolk på andra språk än svenska.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Handläggning och svar på din ansökan

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en handläggare. Han eller hon kommer att utreda vilka behov du har, och fatta ett beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Fördjupad information:
Så handläggs din ansökan
Om du vill överklaga ett beslut

Om du får ja (bifall)

Du får ett bifallsbeslut som anger vilket stöd du beviljas.
Utföraren av stödet kontaktar dig och stödet kan börja. Från och med nu har du kontakt med utförarens verksamhet och tillsammans diskuterar ni hur stödet till dig ska fungera i detalj. Ni skriver ner det i en så kallad genomförandeplan.

Om du får nej (avslag)

Du får ett avslagsbeslut med förklaring till varför du fått nej på din ansökan. Handläggaren kan i vissa fall visa på andra alternativ
och du kan alltid söka på nytt om dina behov förändras.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan beslutet i de flesta fall överklagas. Handläggaren kan berätta hur du gör.

Personligt stöd enligt LSS kostar ingenting

Du som har stöd enligt LSS betalar i regel ingenting för det stöd du får gå grund av din funktionsnedsättning. Det betyder att du betalar för dina privata utgifter (mat och hyra i en gruppbostad till exempel), men ingenting för det stöd du får av den personal som stödjer dig.

Annat stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan också söka stöd som styrs av andra lagar än LSS – till exempel bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. Du kan även få stöd vid tandvård, genom till exempel F-kort och STB, särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om olika typer av tandvårdsstöd hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om dina behov av insatser inte ryms inom LSS kan du få stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Be din handläggare om hjälp om du känner dig osäker.

Om du har frågor och vill veta mer?

Om du vill veta mer om LSS eller har frågor om vad du kan söka för stöd, ringer du till medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Omsorg & stöd