Stäng meddelande

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättens uppgift är att utifrån barnets bästa ge stöd till er i familjen så att ni kan hitta egna lösningar för vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten på socialtjänsten jobbar ibland med en metod som heter ”Konflikt och försoning”. ​

Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen. Ni kan få rådgivning på telefon eller boka tid för samarbetssamtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förutsättningen för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta. Samtalen är frivilliga, omfattas av sekretess och är gratis. Dessa samtal registreras 1nte i socialregistret.

Om samtalen leder till att ni kommer överens finns det möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende eller umgängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det pågår en tvist om vårdnad, boende, umgänge i domstol är det inte lämpligt att samtidigt påbörja samarbetssamtal hos oss.

Läs mer här nedan om vårdnad, boende, umgänge och "Konflikt och försoning".

Välkommen att kontakta oss på familjerätten! 

Vårdnad av barn

Vårdnad är ett juridiskt begrepp. Den som har vårdnaden över ett barn är vårdnadshavare och har rätt och skyldighet att bestämma om barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. 

Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Ett barn kan även stå under vårdnad av en eller två andra personer som utsetts av domstol till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Endast vårdnadshavare har rätt till insyn och att fatta beslut i frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad

Vårdnaden kan vara gemensam, vilket innebär att ni har samma ansvar för barnet.

Gifta föräldrar har automatisk gemensam vårdnad om sina barn. Ogifta föräldrar får gemensam vårdnad genom att underteckna en handling hos familjerätten i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs eller genom att själva anmäla det till Skatteverket.

Gemensam vårdnad när vårdnadshavare inte bor tillsammans

Ni kan ha gemensam vårdnad om barnet även om ni inte bor tillsammans. Barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar. Utifrån barnets perspektiv är det viktigt att ni båda är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar. Tanken med bestämmelserna om gemensam vårdnad är att underlätta goda förhållanden mellan barn och föräldrar.

Ensam vårdnad

En av er kan vara ensam vårdnadshavare. Den föräldern har skyldighet att se till barnets rätt till en nära och god kontakt med den andra föräldern. Om mamman är ogift vid barnets födelse får hon automatiskt ensam vårdnad.

Om föräldrarna inte är överens om vårdnaden av barnet

Om ni har svårt att komma överens om ett barns vårdnad, boende och umgänge kan ni kontakta socialtjänstens familjerätt. Vi kan ge stöd genom samarbetssamtal och bistå med att upprätta ett avtal mellan er. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om ni inte själva eller genom vårt stöd kan komma överens, kan ni vända er till domstol. Tingsrätten tar sitt beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut i en vårdnadstvist kan de begära en utredning av oss.

Överflytt av vårdnad

Vårdnaden om ett barn kan under vissa förutsättningar flyttas från barnets ursprungliga vårdnadshavare till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det kan bli aktuellt när:

  • Vårdnadshavarna brister i omsorg om barnet
  • När barnet under lång tid varit placerat i familjehem 
  • När vårdnadshavarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet
  • Om en eller båda vårdnadshavarna har avlidit 

Socialtjänsten är skyldig att ansöka eller anmäla till tingsrätten om vi får information om att vårdnaden om ett barn behöver flyttas över. Den som utses av tingsrätten som särskilt förordnad vårdnadshavare får samma rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare.

Boende för barn med separerade föräldrar

Boendet för barnet ska utformas utifrån vad som är bäst för barnet, inte utifrån era behov. Oavsett vårdnadsform kan ni komma överens om vilket boende som passar barnet bäst.

Om ni har gemensam vårdnad men inte bor ihop kan era barn bo på olika sätt. Barnet kan ha växelvis boende när barnet bor lika mycket hos er båda. Barnet kan också bo mer eller mindre hos den ena av er. Barnets faktiska adress är den postadress som barnet är folkbokfört på.

Ett växelvis boende ställer krav på att ni bor i närheten av varandra och kan samarbeta och visa förståelse och respekt för varandra. Om ni har svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan ni kontakta oss på familjerätten, som kan ge stöd genom samarbetssamtal och bistå med att upprätta ett avtal mellan er. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om ni inte själva eller genom vårt stöd kan komma överens, kan ni vända er till domstol. Tingsrätten tar beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut om hur boendet ska se ut kan de begära en utredning av oss.

Barns rätt till umgänge

När ett barn bor mest hos en av er, har barnet rätt till en nära och god kontakt med den andra föräldern. Barnet kan ha umgänge med föräldern på olika sätt och det är ert gemensamma ansvar att se till att barnets behov tillgodoses.

Det anses vara till barnets fördel att få umgås med båda sina föräldrar. Undantaget är om barnet behöver skyddas om någon av er är våldsam, psykiskt sjuk eller missbrukar. När det inte är möjligt med vanligt umgänge mellan förälder och barn kan kontakten ske via telefon eller internet. Orsaken kan vara att ni bor långt ifrån varandra eller om barnet och föräldern inte haft kontakt på en längre tid. Barnet har även rätt till umgänge med andra viktiga närstående personer.

Om ni har svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan ni kontakta oss på familjerätten, som kan ge stöd genom samarbetssamtal och bistå med att upprätta ett avtal mellan er. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om ni inte själva eller genom vårt stöd kan komma överens, kan ni vända er till domstol. Tingsrätten tar beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut om hur boendet ska se ut kan de begära en utredning av oss.

Från konflikt till försoning – ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål

Konflikt och försoning är ett nytt sätt att samarbeta mellan familjerätt och tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet, stötta föräldrarna i vårdnadstvister och uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Se filmen om hur modellen Konflikt och försoning går till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Omsorg & stöd