Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Strukturplan Storvreten

Karta över den tänkta markanvändningen i Storvreten. Tecknad bild över en kartbild. Flygfoto.

Dubbelklicka på bilden för att förstora den.

Storvreten i Tumba byggdes för ungefär 50 år sedan. Nu är området i behov av förnyelse med möjlighet till fler nybyggda bostäder, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler.

Strukturplan för Storvreten

Innan detaljplaneringsarbetet kan göras på ett mer samlat sätt tar kommunen  fram en strukturplan som visar vägen mot en långsiktig utveckling av området. Men planen handlar inte bara om bostäder. Den pekar också ut platser där verksamheter, service och andra mötesplatser skulle kunna byggas.

Detta gör strukturplanen

  • strukturplanen ger en bild av hur Storvreten kan utvecklas
  • strukturplanen fungerar som planeringsunderlag och styrning för kommande detaljplanering i området
  • strukturplanen ger riktlinjer för kommunala och privata aktörers framtida investeringar som påverkar den fysiska miljön.

 

Några övergripande punkter ur strukturplanen

  • Komplettera den befintliga bebyggelsen med 2 000-2 500 bostäder fram till år 2040
  • Förtätningen sker till största delen längs de gator som finns i dag och bara ett fåtal nya bilvägar tillkommer
  • Cykelvägar byggs längs Storvretsvägen, Harbrovägen och Odlingsvägen
  • Nuvarande gångvägar bevaras men nya gångvägar tillkommer längs Harbrovägen, Storvretsvägen och genom ny bebyggelse
  • Grönstråken ska vara attraktiva, trygga och länka samman olika delar inom stadsdelen och stärka kopplingen mot Skäcklinge, Tumba centrum och Dalvägen
  • Det ska finnas en grön entré från Storvreten till Lida
  • Nuvarande centrum är tänkt utvecklas till en social mötesplats

Beslut för ny strukturplan

Kommunfullmäktige tar beslut om Strukturplanen för Storvreten hösten 2017.

Bygget av nya Botkyrka är i full gång. Vår ambition är dels att bygga 4 000 nya hem fram till 2020, samt modernisera alla våra stadsdelar. Därför är det bra att vi nu har en strategiskt övergripande plan för hur vi ska utveckla Storvreten. Strukturplanen kommer att möjliggöra för ett långsiktigt arbete för att vi ska få fler bostäder, skolor, omsorg och service, säger Gabriel Melki (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Hela planen finns att läsa i pdf-dokumentet som du hittar under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bo & bygga