Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Alby Torghus

Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum. Genom nya bostäder och ett torg väster om centrum tas ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden

Karta som visar var Alby Torghus ligger.

Bakgrund

Botkyrkabyggen har de senaste åren renoverat fasaderna på bostadshusen i Albydalen, och nu har turen kommit till Alby Centrum. Botkyrkabyggen vill passa på att utveckla de offentliga platser som finns omkring centrum, och vända centrumets entréer mot dessa platser.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. På bottenvåningen mot torget i den nya byggnaden planeras verksamheter, och i övrigt bostäder. Förslaget omfattar cirka 115 bostäder.

Inom kvarteret ska det finnas en bostadsgård med boendeparkering under mark. I samband med att kvarteret byggs ut planerar Botkyrkabyggen att öppna centrums västra fasad mot det nya torget och på så vis få ett samspel mellan de båda byggnaderna och torget. Förändringarna förväntas ge mer liv och rörelse i området. Genom det väntas tryggheten öka invid centrum och längs gång- och cykelvägen som går från tunnelbanan och ner genom Albydalen.

Från och med den 28 juni till och med den 9 augusti 2017 hölls samråd för planförslaget.

Vad händer nu?

Från och med den 9 maj 2018 till och med den 23 maj 2018 var planförslaget ute på granskning. Under rubriken "Granskningshandlingar" nedan kan du läsa planhandlingarna och hitta mer information om projektet.

Kommunen sammanställer nu de synpunkter som inkommit under samrådstiden och  granskningstiden. Sammanställningen kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande inför beslut om antagande av detaljplanen.

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.1 MB 2018-05-07 14.14
Plankarta.pdf 1.5 MB 2018-05-07 14.14
Gestaltningsprogram 180322.pdf 1.3 MB 2018-05-07 14.14
Behovsbedömning.pdf 237.8 kB 2018-05-07 14.13
Bullerberäkning.pdf 45.7 MB 2018-05-07 14.13
Dagvattenutredning med bilaga.pdf 1.5 MB 2018-05-07 14.13
Gestaltningsprogram.pdf 1.3 MB 2018-05-07 14.13
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 157.7 kB 2018-05-07 14.13
PM Geoteknik _kompletterande bedömning.pdf 66 kB 2018-05-07 14.13
PM Geoteknik.pdf 115 kB 2018-05-07 14.13
PM Miljöteknisk markundersökning.pdf 2.7 MB 2018-05-07 14.13
PM Riskhänsyn.pdf 311.9 kB 2018-05-07 14.13
PM_dagvatten Skyfallsberäkning.pdf 3.3 MB 2018-05-07 14.13
Samrådshandlingar
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga