Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Skötsel och underhåll

Våra vägar är inte oförstörbara. Och för att vi ska kunna åka på dem behöver de underhåll.

Väghållning

I Botkyrka är det fler som har ansvaret för vägarna. Det finns kommunala vägar, statliga vägar och vägar som är enskilda. Felanmälan och synpunkter ska du lämna till de som äger vägarna. På vår webbkarta kan du se vem som äger vilka vägar.

Kommunala vägar

De kommunala vägarna har vi på kommunen ansvaret för. Felanmälan och synpunkter på de kommunala vägarna kan du lämna till oss på flera sätt: Du kan anmäla felet med vår app, med ett mail eller här på webbplatsen.

Olika sätt att anmäla fel på kommunens vägar:

Felanmälan på webbplatsen
Botkyrkaappen
medborgarcenter@botkyrka.se


Statliga vägar

Genom kommunen löper några statliga vägar. Det är de som är markerade med gult på kartan. Det är trafikverket som sköter dessa, och du ska göra din anmälan om fel till trafikverket på:

Telefon: 0771-921 921 eller
Mail: trafikverket@trafikverket.se

Statliga vägar i kommunen:

 • E4/E20
 • 226-Huddingevägen, Dalvägen
 • 225-Nynäsvägen / Södertäljevägen
 • 258-Hågelbyleden
 • 571-Pålamalmsvägen
 • 259-från Huddinge till Fittja trafikplats
 • Från Smällan (Vårsta) till Skanssundet (Grödinge)


Enskilda vägar

Några av vägarna i kommunen är inom samfällighetsområden eller på privat mark. Då är det till samfälligheteneller markägaren du ska anmäla felet.

Kommunens medborgarcenter kan hjälpa dig att ta reda på vem som äger marken.

Belysning

God belysning är viktigt för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara, speciellt under den mörka höst- och vinterperioden.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning av våra körvägar, gång-och cykelvägar, tunnlar och parker för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.

Felanmälan och åtgärder​

En felanmälan på gatubelysning åtgärdas olika snabbt beroende på vad felet är. Ibland kan det vara ett fel som går snabbt att åtgärda och i andra fall kan det krävas mer omfattade reparationer och därför kan det ta längre tid att åtgärda felet.

Du kan anmäla fel på belysningen på webben via länken till höger. Eller via www.botkyrka.se/felanmalan där finns det också länkar till Botkyrkas app för felanmälan och synpunkter.

Belysning vid Tumba bussterminal

I det avtal som finns mellan Botkyrka kommun och SL står det att SL ansvarar för och bekostar drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna vid Tumba bussterminal. Till driften hör bland lampbyten i skärmtak.

Åtgärdstider​

Vi lagar gatubelysningen omgående: om felet är farligt för trafik eller elsäkerhet, vid synligt kablage, en kraftigt lutande stolpe som riskerar att välta, en påkörd belysningsstolpe, när luckan på belysningsstolpen är öppen, hängande armatur eller armaturarm, påkört eller öppet kabelskåp.

Inom två dygn efter en felanmälan lagar vi gatubelysningen: i områden som är särskilt känsligt trafikerad, när det är fel på ett helt centralområde, ett helt tunnel- eller vägavsnitt eller när en större vägkorsning är helt mörklagd.

Följande vägar tillhör Trafikverket och det är de som sköter belysningen på sina vägar.​​

 • Huddingevägen
 • Dalvägen
 • Hågelbyleden
 • Pålamalmsvägen
 • Södertäljevägen/Nynäsvägen
 • E4

Miljövänlig belysning​​

Mellan 2010 till 2014 bytte vi ut all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED- belysning. Den nya LED-belysningen är så mycket som 80 procent energieffektivare än tidigare belysning. Syftet med projektet var att förbättra belysningen samt att minska miljöpåverkan.

Med LED-belysning minskar man energiåtgång samtidigt som ljuset från lamporna blir bättre. Dessutom är det en långsiktig ekonomisk besparing för kommunen. ​

Trafiksignaler

I Botkyrka finns trafiksignaler på både statliga och kommunala vägar. Om du vill anmäla ett fel på en trafiksignal ska du göra det till den som sköter just den vägen.

Trafiksignaler som sköts av kommunen

Botkyrka har trafiksignaler på följande platser:

 • Hallundavägen, fyra stycken
 • Nibblevägen/Östanvägen
 • Tumbavägen/Lindhovsvägen
 • Grödingevägen/Högbrinksvägen
 • Katrinebergsvägen vid Trädgårdsstadsskolan

Felanmälan eller synpunkter för dessa trafiksignaler gör du till kommunen. Du kan anmäla felet med vår app, med ett mail eller här på webbplatsen. Länkarna hittar du här till höger.

Övriga trafiksignaler

Övriga trafiksignaler inom kommunen ägs av Trafikverket. Felanmälan eller synpunkter för dessa trafiksignaler:

Telefon: 0771-921 921

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Olika sätt att anmäla fel på kommunens trafiksignaler

Felanmälan på webbplatsen

Botkyrkaappen

Mail till medborgarcenter: medborgarcenter@botkyrka.se

Avverkning av träd vid järnvägen

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som godstransportörer.

Trafikverket arbetar därför förebyggande med att avverka eller beskär träd i området närmast spåret för att säkra tågtrafiken från störningar i form av nedrivna kontaktledningar, löv på spåren, eller i värsta fall träd på spåren.

Trafikverket äger marken där de avverkar, i vissa fall är det kommunen som äger marken och Trafikverket har då servitut.

När träd ska fällas på kommunal mark görs det i samråd med kommunen. Botkyrka kommun brukar då trycka på att lämna högstubbar för miljöns (biodiversitetens) skull, där så är möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2020
Bo & bygga