Stäng meddelande

Kemiska produkter

Miljöenheten har tillsynen över användningen och saluhållandet av kemiska produkter i kommunen.

Miljöenheten genomför regelbundet insatser för att få industri, handel och allmänhet att ersätta kemiska produkter mot mindre skadliga.

Målsättningen är att miljö- och hälsofarliga organiska ämnen och metaller inte ska förekomma i miljön i mängder eller halter som hotar människors hälsa eller biologisk mångfald. Enheten övervakar att avvecklingen av ozonförstörande ämnen sker i den takt som regeringen beslutat.

Hantering av kemiska produkter

Miljöenheten uppmanar samtliga verksamheter i kommunen att ha en säker kemikaliehantering. För att ni som företag ska veta på vilket sätt ni ska hantera era kemikalier, både vid användning och som avfall, behövs säkerhetsdatablad och en kemikalielista finnas tillgängliga. Vid en mer omfattande användning av kemikalier inom en verksamhet rekommenderar miljöenheten att ni använder den kemikalieförteckning som är framtagen av Stockholm vatten som ni hittar under Läs mer. Med denna förteckning kan ni som företag, som en del av er egenkontroll, få koll på om era kemikalier släpps ut till vatten, luft, hamnar i era produkter eller blir avfall. Med denna kunskap kan ni dessutom försöka minimera era utsläpp av kemikalier. SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) ser detta som ett led i sitt uppströmsarbete för att kunna återanvända avloppslammet på åkermark.

Större mängder kemikalier som förvaras på ett sådant sätt att det finns en risk för läckage eller spill till mark, vatten, avlopp eller miljön behöver förvaras med ett sekundärt skydd, så som en invallning. Detta för att minimera risken för utsläpp till mark och miljö. Ett sekundärt skydd ska rymma den största behållarens volym plus 10 procent av de övriga behållarnas sammanlagda volym.

Inom vattenskyddsområde kan det finnas särskilda regler för kemikaliehantering.

De flesta kemiska produkter ska hanteras som farligt avfall när de ska bortskaffas. Läs mer om avfallshantering under fliken Avall och återvinning. ​​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2017
Näringsliv & arbete