Stäng meddelande

Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär att du som företagare får besök eller kontaktas av miljöenhetens tjänstemän. Tillsynen är en uppföljning och kontroll av att du följer de tillstånd och medgivanden som givits.

Tillsynen följer också upp att miljöbalkens krav följs. Ofta är tillsynen inriktad på att kontrollera att företaget har egenkontroll.

Egenkontroll är att:

  • Planera verksamheten för att minimera påverkan av hälsan och miljön.
  • Regelbundet kontrollera den egna verksamheten.
  • Följa upp resultaten från kontrollen.
  • Utvärdera och förbättra kontrollen. Åtgärda de problem som upptäcks.

Vilka verksamheter ska ha egenkontroll?

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 §).

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken, gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns att läsa i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Miljöfarliga verksamheter som fordonstvättar, bilverkstäder, tvätterier, grafiker, anläggningar för farligt avfall med flera har krav på egenkontroll. Även hygieniska verksamheter omfattas av krav på egenkontroll. Egenkontroll berör även livsmedelsföretagare.

​Hur mycket kostar det och hur lång tid tar det?

En del verksamheter betalar årlig tillsynsavgift. Andra verksamheter betalar tillsynen med timdebitering.

Vår uppföljning sker efter tre veckor.

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Egenkontroll innebär att företaget bland annat ska kunna redovisa sin driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Egenkontrollen ska dokumenteras och visa:

  • Vilka delar av verksamheten kan innebära en fara för miljön?
  • Vilka åtgärder har gjorts för att minska faran för miljön?
  • Vilka miljörisker finns kvar att hantera?
  • En tydlig organisationsplan - med ansvarig för varje riskmoment.
  • Rutiner och instruktioner för verksamheten.
  • En förteckning över kemikalier som används i verksamheten.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Näringsliv & arbete