Stäng meddelande

Satsningar i omsorgen just nu

Botkyrka kommun arbetar med ständiga förbättringar inom omsorgen. Målet är att du som får stöd ska vara mer nöjd med det stödet från av kommunen. Här kan du läsa om några aktuella satsningar.

Värdegrund och bemötande

Du som får omsorg och stöd av Botkyrkas kommun ska alltid få ett gott bemötande. Botkyrka kommun arbetar under 2018 och 2019 med en större satsning på temat medborgarens fokus. Samtliga verksamheter arbetar med frågor utifrån Socialstyrelsens nationella värdegrund. Det handlar om att arbeta med delaktighet, meningsfullhet, trygghet, självbestämmande och bemötande.

Stärkta möjligheter att bestämma själv

Botkyrka kommun arbetar på flera sätt med att öka och förtydliga dina möjligheter att bestämma över vården och omsorgen. En viktig del i det är att du själv får avgöra vilka behov av stöd du har. Under 2018 fick du som är över 75 år möjlighet att ansöka om stöd med vardagssysslor i upp till sex timmar i månaden, utan biståndsbedömning. Botkyrka kommun har också förtydligat rätten att välja kontaktman inom hemtjänsten, att få byta insatser, och att välja vård- och omsorgsboende i mån av plats.

Undersköterskekompetens i hela äldreomsorgen

Med ökad kompetens blir omsorgen tryggare, speciellt för dig som är äldre med omfattande och komplexa behov. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Botkyrka kommun den omsorgspersonal som saknar formell kompetens att ta undersköterskeexamen. Studierna finansieras genom Botkyrka kommuns kompetensfond.

Hemtjänst


Ökad valmöjlighet genom att välja utförare

Från 2021 får äldre med hemtjänst möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten (privat, ideell eller kommunal). Målet är att Botkyrkas äldre ska ha fem olika utförare att välja mellan., och att hälften av hemtjänsten i Botkyrka kommun ska levereras av externa utförare, och hälften av den kommunala hemtjänsten. Läs mer om ökad valmöjlighet.

Ökad personalkontinuitet ­– ”färre nya ansikten”

Hemtjänsten organiserade under 2018 om större enheter i mindre grupper för att öka kontinuiteten. Syftet är du som har hemtjänst inte ska behöva träffa så många olika personer. Allt stöd ska istället ges av så få hemtjänstmedarbetare som möjligt ­– personal som du känner väl och som har god kännedom om dina behov och önskemål. Dessa är också placerade närmare dig geografiskt, vilket minskar restiderna och ökar tryggheten. Hemtjänsten arbetar också kontinuerligt med schemalägganingen, så att den på bästa sätt anpassas efter dina behov.

Botkyrka kommun har förbättrat personalkontinuiteten. Tabellen visar antal olika personal per hemtjänsttagare (medelvärde). Ju lägre antal desto högre personalkontinuitet.

År

Botkyrka kommun

Riket

2014

18

15

2015

17

15

2016

16

15

2017

15

15

2018

14

-


”Egen tid” – extra tid för social kontakt

Egen tid innebär att du som har hemtjänst får en timme extra i månaden tillsammans med din kontaktman i hemtjänstpersonalen. Tiden är helt vikt för den sociala kontakten och innebär att du och kontaktmannen gör något trevligt tillsammans, till exempel tar en fika, en promenad eller bara sitter ner och pratar tillsammans. Egen tid kostar inte dig något och kräver inget biståndsbeslut. Botkyrka kommun var först ut i landet med denna satsning, som infördes under 2017. Den handlar om att minska ensamheten och stärka den sociala kontakten för dig som är äldre.

Fler heltidsanställda

I samband med satsningen på Egen tid erbjuds tillsvidareanställd deltidspersonal att gå upp i tid. När hemtjänsten får fler heltidsanställda minskar behovet av vikarier och extrapersonal. Det innebär ökad kontinuitet för dig som är äldre och bättre och mer jämlika arbetsvillkor för hemtjänstens tillsvidareanställda.

Trygg hemgång för äldre som kommer från sjukhus

Sedan 2018 finns ett särskilt team som ser till att du som kommer direkt från sjukhus får en så trygg hemgång som möjligt.

Vård- och omsorgsboende

Kulturombud – fler och anpassade aktiviteter

Sedan flera år tillbaka arbetar Botkyrka kommun med särskilda kulturombud på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Satsningen är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och handlar om att öka och anpassa boendenas aktiviteter efter dina intressen och önskemål.

Bättre miljö kring måltider

Kostombud finns på samtliga boenden och har som uppgift att coacha medarbetare i frågor om mat och måltidsmiljö.

Cykelrickshaws – möjlighet att komma ut på cykeltur

På Tunängen och Tornets vård- och omsorgsboenden finns sedan 2017 eldrivna cyklar. Med cykeln har du som är äldre möjlighet att komma ut och se nya omgivningar tillsammans med personalen, anhöriga eller frivilliga medborgare som vill göra en social insats. Konceptet kommer ursprungligen från Danmark och handlar om att stärka hälsan och den sociala kontakten för de äldre. 

Stärkt teamarbete runt de äldre

Sedan 2017 har nya riktlinjer implementerats för att stärka teamarbetet inom vård- och omsorgboendena – det vill säga det samarbete som omsorgspersonalen, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut har. Det handlar om det systematiska arbetet med att upptäcka förändringar i hälsotillstånd, se risker och behov, samverka med läkare och anhöriga. Syftet är att bättre kunna anpassa omsorgen så att du som är äldre mår bättre och får möjlighet att behålla dina förmågor.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Omsorg & stöd