Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Naturområden

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Naturkartan

Hitta vandringsleder, naturreservat, badplatser,motionsspår och massor av andra spännande och vackra platser att besöka.Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vinterskogen

Vinterskogen är med sitt omväxlande landskap och många stigar ett populärt område för rekreation och naturupplevelser.


Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Svartkällsskogen

Svartkällsskogen är Botkyrka kommuns senast bildade naturreservat. Området ligger sydväst om Lilla Skogssjön och har höga natur- och upplevelsevärden. Naturmiljön är mycket varierad med fuktpåverkad skog och små skogsbevuxna höjder. Inom reservatet ligger Lilla Skogssjöns utlopp i Uringeån, som bildat en liten ravin. Söder om utlop

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Lida friluftsområde

Välkommen till den tillgängliga skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret. På Lida friluftsgård finns utrymme för motion, avkoppling och äventyr året runt. 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Snäckvikens dalgång

Här pågår ett omfattande restaureringsarbete för att återskapa attraktiva vattenmiljöer.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tillstånd och dispens

För naturreservaten finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden i de komm

Här är några exempel på det unika som finns i Botkyrkas naturreservat:

  • Brinkbäcken – östra Sveriges mest åskådliga exempel på hur en ravin bildas.
  • Ekholmen – en skogbeväxt halvö vid Aspens nordöstra strand.
  • Ensta ö – ligger i sjön Uttran och är rik på svamp och bär.
  • Hörningsnäs – stora delar av området var vid 1600-talets slut slåtterängar.
Ekholmens naturreservat

På en skogbeväxt halvö vid Aspens östra strand ligger Ekholmen.

Många djur- och växtformer är helt beroende av den örtrika ekskog som växer här. Ovanliga arter av framför allt svampar, mossor och lavar frodas här. Om våren lever ekskogen upp då runt 40 olika fågelarter häckar här. Bland de mer ovanliga fåglarna finns mindre hackspett och stjärtmes. Andra fåglar som trivs i ekarna är kattuggla och nötkråka.

Den yttre delen av reservatet har tidigare varit slåtter- och betesmark, men är sedan ett antal år inte hävdad. I och med reservatsbildningen ska åter djur få gå och beta och de gamla ekarna åter få ljus. Innanför själva Ekholmen utbreder sig stora sankmarker med alar och björkar.

Ensta Ö
Foto: Sten Modén

Naturreservatet Ensta ö ligger i sjön Uttran. På ön växer en olikåldrig barrskog med gott om svamp och bär. Små sumpskogar ligger insprängda mellan de kullar som är karakteristiska för öns inre.

Många sällsynta arter av svampar, lavar och insekter trivs här. De är beroende av den olikåldriga skogen, från död och förmultnad ved till unga träd. Tallticka till exempel växer bara på gammal, minst hundraårig barrskog, framför allt tall.

Under juli och/eller augusti kan blommor som den vackra orkidén knärot ses i mängder och linnea och skogsstjärna växer också i skogen. På flera ställen finns goda möjligheter att gå i land med roddbåt och på den sydvästra delen av ön kan du hitta fina badklippor.

Hörningsnäs
Lövängen, Hörningsnäs. Foto: Sten Modén

Stora delar av Hörningsnäsområdet var vid 1600-talets slut slåtterängar. Delar av detta stora område är nu Hörningsnäs naturreservat och innehåller många olika naturtyper.

Väster om Hörningsnäsvägen ligger en av Botkyrkas få kvarvarande ädellövskogar och öster därom ligger en välskött löväng och en vacker lövskog. Ängen ger en uppfattning om hur de gamla kulturmarkerna sköttes då ängsbruket var livsviktigt för bonden. Det gamla talesättet "Äng är åkers moder" beskriver ängens forna betydelse. Många växter och djur som inte kan finna sig till rätta i vår moderna jordbruksmiljö söker sig till små oaser av Hörningsnäs typ. Här finns till exempel jungfrulin och svinrot.

I Reservatets södra del finns en gulmarkerad stig ”Lundstigen”.
Lundstigen är 800 meter lång och för dig genom lummiga hasselbestånd, förbi månghundraåriga ekar och över några kala berghällar med lite havsutsikt över Näslandsfjärden. Vill du vandra en rundslinga så kan du ta grusvägen i ena riktningen.

Pålamalms naturreservat
Foto: Sten Modén

Sveriges största dödisgrop som inte är en sjö ligger vid Pålamalm.

Gropen är 31 meter djup och 50 meter vid och har bildats genom att ett enormt isberg legat här och smält bort medan landet sakta stigit runt omkring. Denna dödisgrop är Botkyrkas äldsta naturreservat. Nu växer här barrträd, främst tall.

Åvinge naturreservat
Foto: Sten Modén

Skogen här är en fuktig barrskog av naturskogskaraktär med inslag av alkärr och grova aspar.

Lite varstans ligger moss-, lav- och/eller tickbeväxta stammar. Åvinge naturreservat och utsikten från dess sydöstra kant ner mot Kagghamraåns dalgång och skogen där bortom är enastående. Högst upp, där utsikten är som bäst, domineras skogen av tallar.

Längs väg 225, strax söder om Rosenhill, finns en skyltad parkeringsplats varifrån man kan nå reservatet. Från parkeringen leder en markerad stig på ca 1,3 km som för dig runt i reservatet.

Leden är till att börja med brant och krävande men ger lön för mödan.

Bornsjöns naturreservat

Storberget är en del av det stora Bornsjöområdet. Berget sträcker sig från torpet Skansberg längs Bornsjön väster ut mot Draget. På bergsplatån finns strövvänlig barrskog.

En större stig och många småstigar genomkorsar området. I skogen hittar du blåbär och lingon samt svamp. Vanlig är den lilla vita skogsstjärnan och den rosa linnéan.

Åt söder sluttar berget brant ner mot Bornsjön där en liten stig följer stranden. Här finns vildvuxen naturskog. Färgklickar i sjön är under sommarmånaderna gul näckros och gul svärdslilja. På sjöns botten finns kransalger och notblomster. Bornsjön är vattenskydds-område och det är förbjudet att bada och åka båt här. Ostördheten har medfört att både fiskgjuse och storlom häckar i Bornsjöområdet.

Östra Bröta naturreservat

Naturreservatet Östra Bröta är tudelat. En nordlig del och en sydlig.

Den norra delen utgörs av en gammal barrskog på god väg mot att bli en urskogsliknande naturskog. Träden är mycket gamla och döda liggande trädstammar är vanligt. Speciellt tallarna är mycket grova och en tall med en omkrets på 2 m finns här. Intill växer ett stort bestånd av orkidén knärot och över hela området kan man se linneans blommor pryda marken.

Den södra delen av reservatet är en ravinskog och ligger längre söderut, i närheten av Ljunghem. De stora tallarna och granarna tillsammans med en intressant mossflora gör att man får ett bra intryck av gamla dagars skogar.

Brinkbäckens naturreservat
Brinkbäckens

Östra Sveriges mest åskådliga exempel på hur en ravin bildas utgör Brinkbäckens naturreservat.

Den V-formade ravinen gör det lätt för en betraktare att föreställa sig hur bäcken långsamt ätit sig ner i marken. Tydligast kan du se fenomenet vid Tegelvreten.

Här är det dock i det närmaste omöjligt att ta sig ner i ravinen. Längre österut är den inte lika brant och här ligger också Botkyrkas största naturliga vattenfall och från bron vid fallet ges en bra översikt över ravinen.

Stora Träskets naturreservat

Stora Träskets naturreservat är ett trolskt naturområde bestående av skogssjön Stora Träsket omgiven av gungflyn och en naturskogsartad barrskog med stor artrikedom.

Sjön och gungflyn

Sjön Stora Träsket har ett djup på ca 2 meter. Den öppna vattenytan minskar långsamt då gungflyna breder ut sig, detta är en naturlig process för denna typ av sjö. Längs sjökanten växer buskar som vide och pors. På gungflyna trivs insektsätande sileshår, den lilla orkidén myggblomster, tranbär och hjortron.

Vid kallkällorna i sluttningen söder om sjön växer små mattor av den vackra dunmossan.

Gammelskog

Sydväst om sjön ligger en gammal granskog, med många nedfallna döda träd, sk. lågor. Denna urskogsliknande miljö gynnar den biologiska mångfalden. Här trivs många insekter vilket gynnar fågellivet. Hackhål efter vår största hackspett, spillkråkan, finner du på flera ställen. Svampfloran är riklig både vad gäller lavar, ätliga svampar och trädväxande tickor. Granticka och gammelgranlav trivs i området. Bägge är så kallade signalarter vilka indikerar gammal barrskog.

Norr om diket mellan sjön och myren Lilla Träsket löper ett långt surdråg (liten våtmark). Även längre norrut är marken sank. Här finner du växter som gullpudra och skärmstarr. Ett område med grova alar med utvecklade sockelbildningar kan noteras liksom grova aspar (2,40 m omkrets) med bl.a. små tofsar av asphättemossa.

För vandraren

Grödingeleden som genomkorsar reservatet är en variant av Sörmlandsleden.

Leden är väl markerad och söder om sjön finner du ett litet mysigt vindskydd med grästak, en iordningställd eldstad och en liten brygga. Man kan också gå upp på de lite öppnare hällmarkerna på höjden söder om sjöns östra del.

En bit före vindskyddet är skogssluttningen fortfarande gles efter en gammal skidbacke ner mot sjön. Den anlades av lantbruksskolan som från 1950 och några decennier framåt hade verksamhet vid Viads gård.

Hitta hit

Eftersom Stora Träsket ligger i ett större skogsområde bör man ha med sig en bra karta vid besök i reservatet, gärna Lantmäteriets gröna (1:50.000) eller gula karta (1:12.500), gärna också en kompass.

Ett trevligt sätt att ta sig till Stora Träsket är att följa Grödingeleden som går genom reservatet. Lämpliga start- och slutpunkter är Berga vägskäl, nordost om reservatet där bussen mot Skanssundet stannar, och Näs by i söder. Från dessa punkter är det ca 5 kilometers vandring fram till reservatet.

Det finns också en parkering norr om stallbyggnaden vid Viads gård, söder om Tallbacken. Därifrån är det ca 1 kilometers promenad.

Hågelby hage

Hågelby hage är arbetsnamnet på ett projekt som syftar till att restaurera ett tidigare betat skogsparti nordost om Hågelby gård. Här kan du läsa mer om Hågelby hage

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Klimat & miljö