Stäng meddelande

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till dagvattnet eller till avloppsnätet ska ha en oljeavskiljare eller annan rening. Läs här om när oljeavskiljare behövs, hur de fungerar och vilka regler som gäller.

Olja kan orsaka både akuta gifteffekter och långsiktiga effekter i vattenmiljöer. I avloppsreningsverken kan olja ge störningar i det biologiska reningssteget.

En oljeavskiljare är inte en reningsanläggning, utan avskiljningen av olja är endast ett steg för ett renare vatten. I vissa verksamheter kan ytterligare reningssteg bli aktuella efter oljeavskiljaren.

Behöver du oljeavskiljare?

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det gäller platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten. Här är några exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

· Bensinstationer

· Fordonstvättar

· Bilverkstäder

· Andra lokaler där oljor och kemikalier hanteras eller förvaras

· Parkeringar

· Måleri- och sprutlackeringsverkstäder

För en del verksamheter kan ett alternativ vara att inte ha verksamhetsavlopp, till exempel till bilverkstäder och andra lokaler där olja hanteras. För fordonstvättar som tvättar mer än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar per år krävs mer avancerad reningsutrustning än oljeavskiljare.

Oljeavskiljarens funktion

Oljeavskiljaren fungerar genom att separera oljan från vattnet, oljan flyter upp till ytan eftersom den har en lägre densitet än vatten.

För oljeavskiljare finns en europeisk standard som också gäller som svensk standard, SS-EN 858. Standarden omfattar två klasser av oljeavskiljare:

· Klass I – Avskiljaren har ett utsläpp på 5 mg opolära kolväten per liter.

· Klass II – Avskiljaren har ett utsläpp på 100 mg opolära kolväten per liter.

Åtgärder och egenkontroll

EGENKONTROLL

Om oljeavskiljaren fylls med olja så kommer avskiljningen att avstanna och oljeavskiljaren kommer istället att bli en källa till oljeutsläpp. Därför behöver du kontrollera oljeavskiljarens funktion regelbundet. Egenkontrollen ska bland annat innehålla:

· Kontroll av olje- och slammängd

· Kontroll av funktion och larm

· Tömning

· Besiktning

· Provtagning av utgående vatten

TÖMNING

Du behöver tömma oljeavskiljaren med jämna mellanrum. En tömning bör göras när 50 procent av slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Enligt Botkyrka kommuns renhållningsföreskrifter 14 § ska ”tömning av slamrännor och oljeavskiljare ske efter behov, men minst en gång per år”. Om det finns särskilda skäl går det att ansöka om undantag från hämtningsintervallet. Ansökan ska då göras skriftligt till miljö- och hälsoskyddsnämnden som även tar ut en avgift för ansökan.

Efter tömningen ska oljeavskiljaren fyllas med rent vatten.

Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller, och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen ska ha tillstånd att transportera farligt avfall.

När oljeavskiljaren töms ska du och tömningsföretaget skriva ett transportdokument som beskriver avfallstransporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare av avfallet. Dokumentet ska du spara för att kunna intyga att avfallet har hanterats korrekt.

5-ÅRSBESIKTNING

För att säkerställa att oljeavskiljaren är tät och fungerar som den ska bör du besikta oljeavskiljaren vart femte år. Vid besiktningen ska följande punkter kontrolleras:

· Systemets täthet,

· Hållfasthetsmässigt skick,

· Inre beläggningar, om sådana finns,

· Skick på inbyggda delar,

· Skick på elektriska enheter och installationer,

· Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet.

Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2.

Kontaktuppgifter till företag som utför femårsbesiktning kan du exempelvis få via www.swedac.se eller www.stor.org.

Installation av oljeavskiljare

Om din oljeavskiljare inte är lämplig för din verksamhet bör du installera en ny av klass I eller klass II utformad enligt standarden SS-EN 858. Vilken modell du bör använda beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med, om vattnet innehåller kemikalier och vart avloppsvattnet leds vidare.

Vid installation av en oljeavskiljare ska detta anmälas till kommunens VA-avdelning. En anmälan gör du genom att skicka in blanketten ”Anmälan om oljeavskiljare”. Du hittar blanketten under Relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2019
Näringsliv & arbete