Stäng meddelande

Dom mot barnskötaren – så går Botkyrka vidare

Södertörns tingsrätt. Bild: Mostphotos.

Södertörns tingsrätt. Bild: Mostphotos.

Den 14 maj kom domen för den tidigare barnskötaren anställd på en förskola i Botkyrka. I Södertörns tingsrätt döms han till två års fängelse. Botkyrka kommun har sedan brotten blev kända utrett och analyserat händelserna. Det arbetet kommer att fortsätta även efter domen.

Det känns bra att den juridiska processen vad gäller brottet nu är avslutad och mina tankar går till familjerna som drabbats av dessa fruktansvärda övergrepp. Det har varit och är säkert för många fortfarande ett öppet sår sedan den dagen polisen grep mannen. Min förhoppning är att domen kan vara en del i en läkeprocess, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Till dags dato har en intern utredning gjorts av Botkyrka kommun och Skolinspektionen har på begäran av kommunen även utrett ärendet. Båda dessa analyser visade på en del brister vad gäller rutiner, överföring av uppgifter mellan arbetsgivare och hantering av händelser. Skolinspektionen pekade även på brister i hur kommunen hanterat registerutdrag och att utbildningsförvaltningen måste förbättra interninformationen om det finns misstankar om kränkningar.

En handlingsplan stod klar den 12 februari och den har alla rektorer i förskolorna arbetat efter sedan dess. Handlingsplanen förtydligar det främjande arbetet för att förhindra övergrepp gentemot barn och beskriver både praktiskt och organisatorisk hur det ska gå till. En av åtgärderna är till exempel att all personal förvarar sina privata mobiler i låsbara skåp. Centralt i förändringsarbetet är även att personal inom förskolan vågar att lyfta känsliga frågor på arbetsplatsen – att förskolorna har en miljö som gör det möjligt att tala om svåra ämnen och att information som framkommer även ska nå fram till ansvariga.

Vi har en bättre inrapportering av avvikelser som följs upp månadsvis i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och vi är nu bättre på att fånga upp signaler om att något inte står rätt till, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Det fanns misstankar om övergrepp i annan kommun innan barnskötaren kom till förskolan i Botkyrka vilket föranlett att kommunen nu infört en utökad referenstagning vid nyanställning av personal till förskolor. Man nöjer sig inte enbart med referenser som den sökande anger utan tar även kontakt med tidigare chefer. Redan tidigare togs alltid utdrag från belastningsregistret men där syns enbart domar och inte misstanke om brott.

Vi välkomnar en lagändring som gör det möjligt för kommuner att förmedla den typen av information när det gäller sexualbrott mot barn. säger Anette Älmdalen.

Nästa steg är att invänta svaret från en extern utredning som kommunen beställt av ett fristående revisionsföretag, Uppdraget är att identifiera eventuella brister i processer, strukturer, organisation. Den utredningen ska vara klar sommaren 2020 och slutsatserna ska tillsammans med de redan vidtagna åtgärderna ligga till grund för en ny arbetsmodell för alla förskolor i kommunen.

Alla barn som vistas på förskolor ska vara helt trygga och min förhoppning är att de lärdomar och de åtgärder som vi genomför leder till en säkrare miljö för barnen i inte bara Botkyrka utan även i resten av landet, säger Sara Dahl.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020